ครบ 22,222 ไลค์ แจกสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

539

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ระดับประถมศึกษา

– การวัดน้ำหนัก

– การวัดปริมาตร

– เงิน

– โจทย์ปัญหาร้อยละ

– เวลา

– อัตราส่วนและร้อยละ

– ความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิต2มิติิและ3มิติ

 

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

– การคูณจำนวนเต็ม

– การบวกจำนวนเต็ม

– การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น

– การหารจำนวนเต็ม

– คู่อันกับและกราฟ

– ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ

– สนุกคิดพิชิตการลบ

 

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4

– เรขาคณิตวิเคราะห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ระดับประถมศึกษา

– ดอกไม้กับการสืบพันธุ์ของพืช

– เมฆ หมอก ฝน

– ระบบสุริยะจักรวาล

– ระบบอวัยวะภายในร่างกายของเรา

– วัฏจักรชีวิตของแมลง

– อาหารและสารอาหาร

 

วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

– ลักษณะทางพันธุกรรม

– ห่วงโซ่อาหาร

– อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4

– กระบวนการสังเคราะห์แสง

– การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ

– ซากดึกดำบรรพ์

– เธอใช่มั๊ยคือสมบัติของธาตุ

– แผ่นดินไหว

– มารู้จักสมดุลเคมีกันดีมั้ย

– ระบบประสาทรอบนอก

– ระบบสมอง

– ร่างกายของพืชเป็นเช่นไร

– กรด-เบสในชีวิตประจำวัน

– การตอบสนองของพืช

– การทดสอบสารอาหาร

– การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

เพิ่มเพื่อน

– ภาวะโลกร้อน

– แสงและการรับรู้สี

ชุดบทเรียนวิชาฟิสิกส์

– การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ 

– แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 

– การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 

– งานและพลังงาน 

– โมเมนตัมและการดล 

– การเคลื่อนที่แบบหมุน 

– สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 

– ของไหล 

– ความร้อน 

– คลื่นกล 

– เสียง 

– แสง 

– แสงและทัศนอุปกรณ์ 

– ไฟฟ้าสถิต 

– ไฟฟ้าและแม่เหล็ก1 

– ไฟฟ้าและแม่เหล็ก2 

– คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

– ฟิสิกส์อะตอม 

– ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

– วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ระดับประถมศึกษา

– นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง ปลาบู่ทอง

– นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง พิกุลทอง

– นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่อง พรานกับลูกเศรษฐี

– นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง จำปาสี่ต้น

– นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง กำพร้าไหคำ

 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

– ชวนน้องเขียนกลอน

– เด็กไทยยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน

– สื่อสารผ่านราชาศัพท์

– อ่านแล้วคิดพินิจคุณค่า

 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4

– ตามรอยพระมัทรี

– มหาชาติ สมบัติชาติ

– สนุกกับเกมคำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

– การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475

– คนไทยมาจากไหน

– พระมหาปชาบดีเถรี

– พระอัญญาโกณฑัญญะ

– ภูมิปัญญาชาวบ้าน

– มหัศจรรย์วัฒนธรรม

– ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย

– สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

– ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง

– ตั๊กแตนผจญภัย

– นายสุมนมาลาการ

– บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน

– พระเวสสันดร

– วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ

– หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3

– FamilyTree

– Greeting

– Weather

 

ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4

– Advertising

– Daily life

– health

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 

สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

– ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพ

– มหันตภัยร้าย

– มุมเสี่ยงวัยใส

 

สุขศึกษาช่วงชั้นที่ 4

– บอลมหัศจรรย์

– พลังแห่งชีวิต

– สมรรถภาพทางกาย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ศิลปะช่วงชั้นที่ 3

– Art Action

– โขนแสนสนุก

 

ศิลปะช่วงชั้นที่ 4

– ดนตรี 4 ภาคมหาสนุก

– บทเพลงพระราชนิพนธ์

– มหัศจรรย์นาฏศิลป์

– วงดนตรี

– ศิลปะแห่งความประทับใจ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 3

– นกน้อยในสวนมะพร้าว

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 4

-ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรใกล้ตัว

 

การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์

– ขนมไทย

– ดนตรีไทย

– ประเพณีไทย

– ระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย

– แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่