วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTครูดีไม่มีอบายมุข 2564 ใบสมัคร เอกสารต่างๆ ไฟล์ word ดาวน์โหลดที่นี่

ครูดีไม่มีอบายมุข 2564 ใบสมัคร เอกสารต่างๆ ไฟล์ word ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

 

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข-ใบสมัคร-เอกสารต่างๆ-word

ครูดีไม่มีอบายมุข 2564 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ได้น้อมนําพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดังที่อัญเชิญ มาเบื้องต้น ที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและหน้าที่ของครู และจากส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2557 ที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่า สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดิน  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยศักยภาพของครู พลังความสามัคคีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน จึงมีแนวทางการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข 2564

1.1 มีความซื่อสัตย์
1.2 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
1.3 ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด
1.4 ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ
1.5  เป็นครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ หรืออื่นๆที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาครูดีไม่มีอบายมุข 2564

โดยให้สํารวจคุณสมบัติตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ (หากครูไม่ซื่อสัตย์แล้วจะสอนนักเรียนให้ซื่อสัตย์ได้อย่างไร)

2.การให้คะแนนการเพื่อการคัดเลือกมาจาก สิ่ง ต่อไปนี้
2.1 จากการทําโครงการ (project) ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้

• ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่านทําโครงการ (project) ภายใต้แนวคิด “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19 “

  • วัตถุประสงค์ของโครงการ(project) “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโค วิต-๑๙ ” มุ่งให้เกิดพฤติกรรม หรือมีพัฒนาการ ๓ ด้านในนักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ดังนี้
    • พฤติกรรมลด เลิก อบายมุข (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนันทุก – รูปแบบ) พฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-19
    • พฤติกรรมซึ่งตนเองในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโตวิต- 19  สร้างอาหาร(การเกษตร) สร้างยา(สมุนไพร) สําหรับครอบครัว
    • พฤติกรรมความมีน้ําใจ แบ่งปันต่อผู้อื่น

2.2  จากผลงานย้อนหลัง 3 ปี ที่ตนเองได้ทําจริง ลงสู่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีผล ให้เกิดการลด เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ

2.3  จากคุณสมบัติ 4 ข้อของตนเอง
2.3.1 ความซื่อสัตย์
2.3.2 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
2.3.3 ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด
2.3.4 ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ

3. ระยะเวลาในการทําโครงการ (project)

3.1 ใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยแยกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

Advertisement

ช่วงที่ 1
• ลงทะเบียนสมัคร
ส่งโครงการ (Project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุขรับมือโควิด-19 ส่งผลงานย้อนหลัง 3 ปี ที่ตนเองได้ทําจริง ลงสู่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีผล ให้เกิดการลด เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่  การพนันทุกรูปแบบ โดยลงทะเบียนสมัคร/ ส่งโครงการ /ส่งผลงานย้อนหลัง 3 ปี ในเวปไซต์ ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

ช่วงที่ 222
• ส่งผลการดําเนินงานจากโครงการ (project “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19” ในเวปไซต์ ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com ได้ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2565

ช่วงที่ 3
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19 (รอบที่1) ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2tbt ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รอบที่1) แล้ว ให้นําเสนอ ผลงาน (ตามสภาพจริง) ผ่านระบบzoom ท่านละ 20 นาที โดยจะแจ้งล่วงหน้าและจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ตั้งแต่ -30 มิถุนายน 2564

ช่วงที่4
• ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่11) รุ่น11 ปีการศึกษา 2564 วันที่15 กรกฎาคม 2565 และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ในเดือนตุลาคม 2565 ในห้วงก่อนวันครูโลก 1 สัปดาห์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยรับมอบโล่ฯ จากผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ
1.ผู้ที่สมัครและส่งผลงานตรงตามเงื่อนไข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะได้รับ
–  เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564
–  เมล็ดฟ้าทะลายโจร ยาฟ้าทะลายโจร
–  เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข จะได้รับ
–  โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข
–  เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข
–  เมล็ดฟ้าทะลายโจร /ยาฟ้าทะลายโจร
–  เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

ศึกษาข้อมูลและ ส่งโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-19 ได้ในเวปไซต์ ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com หรือสแกน จะ สมัครและส่งโครงการฯ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2564 ส่งผลการทําโครงการ ฯ 1- 30 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ดร.บรรเจอคพร ผู้แสนสุข 089-678 1499
นางสุรีย์ คําหน่อแก้ว 089-267 2639
น.ส.รจนา กลิ่นหอม 247-344 39553
น.ส.อาสา มะหะมาน 085-2475 5525

Advertisement

เรื่องราวเพิ่มเติม : โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 ปีการศึกษา 2564

ติดตามข่าวและรายละเอียดที่เพจ ครูดีไม่มีอบายมุข 2564 และ เพจ โรงเรียนคำพ่อสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด PDF ไฟล์เวิร์ดใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ ครูดีไม่มีอบายมุข

ที่มา : เพจ ครูดีไม่มีอบายมุข และ เพจ โรงเรียนคำพ่อสอน

เรื่องราวเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด ได้แล้ว เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments