คุณครูรู้หรือยัง! โรงเรียนจะมีครูเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากใช้เกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ในปีการศึกษา 2564

2861
คุณครูรู้หรือยัง! โรงเรียนจะมีครูเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากใช้เกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ในปีการศึกษา 2564
คุณครูรู้หรือยัง! โรงเรียนจะมีครูเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากใช้เกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ในปีการศึกษา 2564

คุณครูรู้หรือยัง! โรงเรียนจะมีครูเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากใช้เกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ในปีการศึกษา 2564

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆเกี่ยวกับเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว23/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ในปีการศึกษา 2564 นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะได้นำหลักเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ดังกล่าว มาใช้กับสถานศึกษาในสังกัด โดยจะยึดจำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตรากำลังในสถานศึกษา ซึ่งวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม ได้สรุปย่อในส่วนของจำนวนอัตรากำลังที่โรงเรียนพึงมี ทั้งในสายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และสายงานสนับสนุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 1 การกำหนดอัตรากำลังในสถานศึกษา

ตำแหน่ง

 

เพิ่มเพื่อน

นักเรียน (คน)

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน  

สายงานสนับสนุนการศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(อัตรา)
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(อัตรา)
ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา(อัตรา) ระดับมัธยมศึกษา
1-40 ไม่กำหนด ไม่กำหนด 1-4 คำนวณ*  

พนักงานราชการ/อัตราจ้าง

1 อัตรา

41-80 1 ไม่กำหนด 6 คำนวณ*
81-119 1 ไม่กำหนด 8 คำนวณ*
120-359 1 1 คำนวณ*
360-719 1 1 คำนวณ* บุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา 38 ค. (2) 1 อัตรา
720-1,079 1 2 คำนวณ* บุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา 38 ค. (2) 2 อัตรา
1,080-1,679 1 3 คำนวณ* บุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา 38 ค. (2) 3 อัตรา
1,680 คนขึ้นไป 1 4 คำนวณ* บุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา 38 ค. (2) 4 อัตรา

 

ตารางที่ 2 การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ และชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียนต่อห้อง ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คน ต่อสัปดาห์
ปฐมวัย 30 คน 20 ชั่วโมง  

20 ชั่วโมง

ประถมศึกษา 30 คน 25 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาตอนต้น 35 คน 30 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย 35 คน 35 ชั่วโมง

 

การกำหนดสูตรการคำนวณอัตรากำลังสายงานการสอน

สูตรการคำนวณ

อัตรากำลัง = จำนวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา x ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์
_________________________________________________________
               ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง)

– การคิดจำนวนห้องเรียน กรณีจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้คิดเพิ่มอีก 1 ห้อง

– การคำนวณอัตรากำลังสายงานการสอนรวมทุกระดับการศึกษา หากมีเศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก 1 อัตรา

คุณครูลองนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวและสูตรการคำนวณอัตรากำลังสายงานการสอน ไปคำนวณอัตรากำลังในโรงเรียนของท่านดูกันครับว่าโรงเรียนท่านจะมีอัตรากำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิม จะมีสายงานบริหารสถานศึกษากี่อัตรา สายงานการสอนกี่อัตรา และสายงานสนับสนุนการศึกษากี่อัตรา แล้วจะส่งผลดีต่อโรงเรียนของเราอย่างไร จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนได้หรือไม่ ทั้งนี้เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ดังกล่าวทางโรงเรียนต้องรอการประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ

ครูอัพเดตดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประการ ซึ่งครูอัพเดตดอทคอมจะได้นําเสนอในส่วนของ ตัวอย่างการคำนวณอัตรากำลังในสถานศึกษา ตามประเภทต่างๆ ในโอกาสต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ครับ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.