บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.

3156

บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.

บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ. สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้
บันทึกการอ่านดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ. สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้

บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นที่ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การอ่านเป็นกระบวนการรับสารที่ผู้อ่านแปลความหมายของสื่อระหว่างการอ่าน โดยการอ่านของคนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การอ่านแตกต่างกันไป เช่น อ่านเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความบันเทิง สนองความต้องการอื่นๆ (เช่น ความมั่นคงในชีวิต แนวทางการแก้ไขปัญหา หาเหตุผลสนับสนุนความคิด สร้างสภาพอารมณ์ที่ตนต้องการ เป็นต้น) สำหรับการเขียนเป็นกระบวนการส่งสารเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ประสบการณ์ โดยการสื่อสารอาจทำในลักษณะเป็นภาพ คำ ประโยค และ/หรือข้อความ โดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น เพื่อเล่าเรื่อง สรุปความ อธิบายความ แสดงความคิดเห็น ปลุกใจ โฆษณา เป็นต้น

ฉะนั้น บันทึกการอ่านเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียนให้กับผู้เรียน โรงเรียน (คุณครู) ควรกำหนดวิธีการบันทึกการอ่าน ที่เป็นรูปธรรม เช่น กำหนดช่วงเวลาการอ่าน จำนวนหนังสือ/เรื่องที่อ่านต่อวัน โดยสร้างบรรยากาศปลุกเร้าให้ผู้เรียนเกิดการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่าน การจัดกิจกรรมที่หลากหลายจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนอ่านอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้อ่านอย่างมีความสุข ทั้งนี้ การเขียนบันทึกการอ่าน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำหลังการอ่านได้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูทราบถึงทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียน การตรวจบันทึกการอ่านและการให้ข้อเสนอแนะการเขียนบันทึกการอ่านควรให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์และให้กำลังใจผู้เรียน เพื่อเป็นแรงเสริมพฤติกรรมการอ่านและการเขียนของผู้เรียนให้เกิดเป็นนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน (คุณครู) สามารถใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้ หรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยกำหนดรูปแบบ หัวข้อ ตั้งคำถามให้ผู้เรียนตอบ หรือเขียนสรุปความในเรื่องราวที่คิดว่า เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนของตนได้ตามบริบทและความเหมาะสม

ตัวอย่างบันทึกการอ่าน แบบที่ 1 โหลดที่นี่

บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่านตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.

ตัวอย่างบันทึกการอ่าน แบบที่ 2 โหลดที่นี่

แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.

ตัวอย่างบันทึกการอ่าน แบบที่ 3 โหลดที่นี่

บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ. สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้
บันทึกการอ่านดาวน์โหลดบันทึกการอ่านตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ. สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้
บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ. สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้
บันทึกการอ่านดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ. สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้

ตัวอย่างบันทึกการอ่าน แบบที่ 4 โหลดที่นี่

บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ. สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้
บันทึกการอ่านดาวน์โหลดบันทึกการอ่าน ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ. สพฐ. มีตัวอย่างบันทึกการอ่านให้กับโรงเรียน ใช้เป็นแบบอย่าง นำไปปรับใช้

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ สื่อและใบงานน่ารักๆ By ครูพอยไพ เป็นอย่างสูงที่ได้แบ่งปันแบบบันทึกการอ่าน ให้กับเพื่อนครูในครั้งนี้นะคะ

แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบบันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.
แบบ บันทึกการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างบันทึกการอ่าน ของ สพฐ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ครม.อนุมัติ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน