วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกข้อสอบ O-NETประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกการใช้ผล O-NET เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกการใช้ผล O-NET เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

Advertisement

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกการใช้ผล O-NET เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 264 โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
———————————————————

สรุป คือ ยกเลิกสัดส่วนคะแนน O-NET ไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาฯ และไม่ต้องนำผลการสอบ O-NET ไปกรอกในแบบ ปพ.1 ของนักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

จากเพจ วิษณุ ผอ.สทศ.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัตสินผลการเรียน
ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตามที่ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทตสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผสการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกการใช้สัดส่วน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เฉพาะระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตัน
โดยในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สัตส่วนคงเดิม นั้น

Advertisement

เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติไม่ใช้ผลคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกการใช้ผล O-NET เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกการใช้ผล O-NET เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จาก วิษณุ ผอ.สทศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments