ขอยกเลิก การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563

3757

advertisement

ศธ.ขอยกเลิก การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net  ปีการศึกษา 2563 ถึงผู้อำนวยการสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติใน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  covid-19 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน

ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดีมีครูผู้ สอนที่มีความรู้ความสามารถสอนครบทุกชั้น  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และบริบทของโรงเรียน

 

รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียนดังนั้นด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลและศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่งจึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้ยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

advertisement

 

 

และ ท่านผอ.สถาบันทดสอบฯ ได้กล่าวผ่าน Facebook ดังข้อความ ต่อไปนี้

#รมว.ศธ.มีนโยบายยกเลิกการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 รมว.เลยลงนามในหนังสือถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อทราบ และให้สถาบันทดสอบฯ ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ พิจารณา

advertisement

ดังนั้น….
1.รอฟังคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไปว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกอย่างไร หรือจะดำเนินการตามนโยบายหรือไม่อย่างไร
2.ถ้ายกเลิกจริง สถาบันฯ ก็คงจะมีหนังสือตามมติบอร์ดแจ้ง รมว. และแจ้งให้ทราบทั่วกันต่อไป
3.หรืออาจจะมีแนวทางดำเนินการอื่นๆ ต่อไป

#สรุปตอนนี้ คือ “ยังไม่มีมติว่ายกเลิกสอบ หรือ คำสั่งใดๆว่าเลิกสอบ”

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก ศธ. และท่านผอ. สถาบันทดสอบฯ