รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม.ปทุมธานี

3077

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

Advertisement

ประกาศโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์

ด้วย โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท/เดือน ตามรายละเอียดหลักเกณ์ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,0๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรค ในการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่ รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
๑) คอมพิวเตอร์
๒) วิชาเอกอื่นๆตามที่ ก.ค.ศ. ประกาศคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

Advertisement

๓) สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, Photoshop, หรือ C++ ได้
๔) สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน

๔. การรับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ในวันเวลาราชการ
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ติดต่อสอบถามโทร 0๙๓-๕๗๘๕๙๙๔, 0๘๑-๓๘๓๕๙๙๑
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๕.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๕.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัคร
เมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ที่เพจ facebook
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://th-th.facebook.com/soontharomettaphachasan/

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> https://drive.google.com/file/d/1Zy4v5fQux83ruyf-of4D8g0B15y7nwvW/view?usp=sharing

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/