รายงานสรุปเนื้อหา การแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564 พร้อม บันทึกข้อความและไฟล์ปก ไฟล์ word แก้ไขได้

6099
รายงานการประชุมออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
รายงานการประชุมออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

รายงานสรุปเนื้อหา การแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564 พร้อม บันทึกข้อความและไฟล์ปก ไฟล์ word แก้ไขได้

จากที่ รมว.ศธ. ตรีนุช เทียนทอง จัดประชุมแถลงข่าว  การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564และบางโรงเรียน ผู้อำนวยการให้นำเสนอ สรุปรายงานการประชุม วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้อะนวยความสะดวกให้กับคุณครูทุกท่าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานครู

ครูอัพเดตดอทคอม ได้จัดทำ รายงานสรุปเนื้อหา การแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564 พร้อม บันทึกข้อความและไฟล์ปก ไฟล์ word แก้ไขได้ โดยมี เนื้อหาสรุป บันทึกข้อความ ปก สามารถแก้ไขแล้วปริ่นส่งได้เลยค่ะ

เนื้อหาคร่าวๆดังนี้

รมว.ศธ.ตรีนุช เทียนทอง  พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์จากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดรอบ3 กระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนการเปิดเทอม จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

กระทรวงศึกษาที่การได้เป็นห่วงเป็นใย ผู้เรียน คุณครู ผู้ปกครองและได้เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในเวลา 11 วันอาจเป็นช่วงสั้นสั้นแต่มีความหมาย และในช่วงเวลา 11 วันนี้ได้การเตรียมความพร้อมคุณครู 2 รูปแบบคือ

1. “ครูพร้อม” เป็นเว็บกลางที่รวบรวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้เรียนผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำร่วมกับ สพฐ. สกอ. อาชีวะ และกศน. เป็นทางเลือกให้ ครู ผู้ปกครอง เด็กๆ และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเนื้อหาความรู้ ระหว่างปิดภาคเรียน ในส่วนของออนไลน์ศธ.ได้เตรียมสื่อการเรียนรู้ไว้บนเว็บไซต์ให้แล้ว และออฟไลน์จะเน้นกิจกรรมฝึกอาชีพ เรียนรู้การออม เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ยังไม่บังคับให้ทุกโรงเรียนต้องทำตาม โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในแต่ละพื้นที่

และในการจัดอบรมครู

“ครูพร้อม” นี้ เป็นทางเลือกในการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครูไม่ได้บังคับไม่มีผลต่อการประเมินครู

2. “รูปแบบออฟไลน์” สำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนจะใช้การเรียนใน 5 รูปแบบเช่นเดิม ดังที่ได้เคยทดลองมาแล้วในช่วงการแพร่ระบาดเมื่อปีที่ผ่านมา นั่นคือ 1. On Site คือการเรียนที่โรงเรียน ซึ่งจะใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ไม่มีการระบาดของโรค 2. Online คือการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 3. On Air คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 4. On Demand คือการเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ และ 5. On Hand เป็นการจัดใบงานหรือแบบฝึกหัดเป็นชุดให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยมีครูคอยติดตามผลเป็นระยะ หากโรงเรียนใดสามารถจัดการเรียนในห้องเรียนปกติได้ ให้ใช้การเรียนที่โรงเรียนเป็นฐาน (On Site) แต่หากไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ

และมีหลักการดังต่อไปนี้

1นักเรียนปลอดภัยครูปลอดภัย
2ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ความพร้อมของอุปกรณ์ที่นักเรียนมี ความพร้อมที่ผู้ปกครองมี
3 ความสัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง หากจัดรูปแบบใดแล้ว นักเรียนไม่สมัครใจเรียน ให้โรงเรียนจัดวิธีอื่นๆให้นักเรียนได้เรียน เช่น ถ้าจัดแบบonsite แล้วนักเรียนและผู้ปกครองไม่สบายใจ ก็ให้โรงเรียนจัดการเรียนในรูปแบบอื่นๆ
4โรงเรียนต้องแสวงหาความร่วมมือ จากชุมชนหรือหน่วยงานอื่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น อสม. มาช่วยคัดกรองนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน
5โรงเรียนควรสนับสนุนความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวอย่าง

รายงานสรุปเนื้อหา การแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564 พร้อม บันทึกข้อความและไฟล์ปก ไฟล์ word แก้ไขได้
รายงานสรุปเนื้อหา การแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564 พร้อม บันทึกข้อความและไฟล์ปก ไฟล์ word แก้ไขได้
รายงานสรุปเนื้อหา การแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564 พร้อม บันทึกข้อความและไฟล์ปก ไฟล์ word แก้ไขได้
รายงานสรุปเนื้อหา การแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564 พร้อม บันทึกข้อความและไฟล์ปก ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณสรุปข้อมูลสรุปเนื้อหา การแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 2564