ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ

5017
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หนังสือ เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน  สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน ศึกษานิเทศการศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงานให้ทราบและถือปฏิบัติโดยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของสายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน นิเทศการศึกษา กำหนดให้มีการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการดำรงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะจาก 4 ปี เหลือ 3 ปีตามเงื่อนไขที่ก.ค.ศ.กำหนดนั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติกำหนดให้ลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานการสอน  สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยมีเงื่อนไขดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ตามหนังสือที่อ้างถึงมีผลบังคับใช้

เพิ่มเพื่อน

 

ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ

 

 

ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ

 

 

ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ

 

ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด