สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19 สถานศึกษาปรับลดเวลาทำงานของบุคลากร

1525
สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19
สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19

สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19 สถานศึกษาปรับลดเวลาทำงานของบุคลากร

สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 11) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทางเพจประชาสัมพันธ์สพฐ. ได้เผยแพร่ข้อมูล สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 11) ดังต่อไปนี้

เพิ่มเพื่อน

สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19 2

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ดำเนินการ ดังนี้
หน่วยงานสถานศึกษา
1. ให้สถานศึกษาใช้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. งดการเดินทางไปราชการข้ามจังหวัดเป็นแต่เป็นข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง
3. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คนหากต้องจัดกิจกรรมการประชุมอบรมหรือสัมมนาในช่วงระยะเวลานี้ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในพื้นที่ควบคุมสูงและพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ดำเนินการดังนี้
หน่วยงานสถานศึกษา
1.ให้ผู้บริหารของสถานศึกษาปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ
2.ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 จังหวัดกำหนด
3.หน่วยงานในสังกัดสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 จังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19 2
สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19 2
สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19 3
สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19 3
สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19 4
สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันcovid19 4

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19 สถานศึกษาปรับลดเวลาทำงานของบุคลากร จาก เพจ ประชาสัมพันธ์สพฐ.