สพฐ. ลงนาม MOU กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

1351
สพฐ. ลงนาม MOU กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สพฐ. ลงนาม MOU กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สพฐ. ลงนาม MOU กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Collaborative Assessment ความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อยกระดับให้สถานศึกษาสังกัด สพฐ. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยทำการลงนาม ณ ห้องทำงานเลขาธิการ กพฐ. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่ไปยังสาธารณชนผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันโรคของ ศบค.

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพองค์กรในเชิงลึก และยกระดับพัฒนาการ (Maturity) ขององค์กรในสังกัดของ สพฐ. ให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

เพิ่มเพื่อน

อีกทั้งเพื่อให้ สพฐ. มีต้นแบบองค์กรที่เป็นเลิศ สำหรับการศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่ เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่กำลังใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำแผนปรับปรุงสถานศึกษาตามแนวทางโครงการ Collaborative Assessment ที่มุ่งเน้นผลการยกระดับพัฒนาการขององค์กร พร้อมทั้งจัดทีมผู้เชี่ยวชาญศึกษาผลการตรวจประเมินสถานศึกษา การนำเสนอวิธีการปฏิบัติ และผลลัพธ์ด้านต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงการบริหารจัดการ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

“ตามที่ สพฐ. มีนโยบายในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านกิจกรรมหรือกลยุทธ์ใน 4 ข้อ คือ ทำอย่างไรโรงเรียนจึงจะมีความปลอดภัย สามารถสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนทุกกลุ่ม เสริมสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สพฐ. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

เพื่อร่วมมือกันยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในอนาคต โดย สพฐ. จะเริ่มทดลองนำร่องใน 3 โรงเรียนก่อน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี และโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งหากการนำร่องใน 3 โรงเรียนนี้ประสบความสำเร็จ เราก็จะขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และคาดหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับวงการศึกษาในอนาคตได้อย่างแน่นอน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สพฐ. ลงนาม MOU กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศจาก สพฐ.