สอบ PISA ไทยตกต่ำกว่า 10 ปี ชี้กระทบการเติบโต ศก.16%

462

สสค.เผยไทยติดอันดับ 1 ใน 16
ประเทศที่สอบตกการวัดผลระดับนานาชาติกว่าครึ่งประเทศ
พบสาเหตุที่ทำให้เด็กมีผลคะแนนต่ำมาจากครอบครัว-โรงเรียน-ระบบการศึกษา
หากไม่แก้คุณภาพเด็กสอบตกทั้งระบบ จะส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจถึง
16%

ดร.ไกรยส ภัทราวาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
เปิดเผยว่า จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student
Assessment) ที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยมากกว่าครึ่งประเทศสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
โดยไทยเป็น 1 ใน 16 ประเทศที่เยาวชนอายุ 15 ปี สอบตก PISA
มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนไทยที่เข้าสอบ

สาเหตุที่ทำให้เด็กมีผลการเรียนต่ำไม่ได้มาจากตัวเด็กเพียงอย่างเดียว
องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) ผู้ทดสอบ PISA ได้วิจัยถึงปัจจัยที่ทำให้เด็กมีผลการเรียนต่ำ
เพื่อนำไปสู่การลดช่องว่างของคุณภาพทางการศึกษา
โดยศึกษาข้อมูลเชิงลึกของเยาวชนในกลุ่มประเทศที่มีผลคะแนนสอบตกมากกว่าครึ่งประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า
10 ปี อันรวมถึงประเทศไทย ผลวิจัยเพิ่งเผยแพร่เมื่อช่วงต้นเดือน
ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยที่ทำให้เด็กมีผลการเรียนต่ำมาจาก 3 ส่วนสำคัญคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และครอบครัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
และปัจจัยที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

ดร.ไกรยสกล่าวว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และครอบครัวประกอบด้วยความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือเข้าเรียนล่าช้า
ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดเรียน และมีแนวโน้มหลุดจากระบบการศึกษา
รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการศึกษา ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ประกอบด้วย
สัดส่วนเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสเป็นรายบุคคล
และมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ครอบคลุมถึงปัญหากระบวนการสอนในชั้นเรียน เช่น
ครูไม่อยู่ในห้องเรียน ครูไม่ครบชั้นหรือขาดประสบการณ์ และการขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรที่เพียงพอ
ขณะที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาจะเป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาที่ไม่เป็นธรรม
เป็นต้น

“การแก้ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ควรแก้เฉพาะในโรงเรียน แต่ต้องทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อความต้องการที่หลากหลายของเด็กที่มีปัญหา
รวมถึงพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
หากไม่แก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้ที่ล่าช้าของเด็กอายุ 15 อย่างเป็นระบบ OECD
ได้ประเมินไว้ว่าจะเกิดมูลค่าความเสียหายจากกำลังแรงงานที่ขาดคุณภาพ
ซึ่งส่งผลเสียต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะหายไปถึง 16%”

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์
@prachachat