วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Advertisement

สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖0 บีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ
เมื่อลิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และแบบสรุป จำนวน ๑ ชุด
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสำรวจรายชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖. ปีบริบูรณ์ และต้องพันจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๐๔ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕

เพื่อจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการดังนี้

๑. สำรวจและจัดทำข้อมูลข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยขอให้ดำเนินการตามหมายเหตุ
ในแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลและจัดส่งข้อมูลทาง E-mail : [email protected] พร้อมเอกสารตัวจริง
ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. ตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิด คำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ตัวสะกด ตัวการันต์ ตำแหน่ง
และสังกัดให้ถูกต้อง หากวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการ กับ ก.ค.ศ. ๑๖ หรือ ก.พ. ๗ และบัตรลูกจ้างประจำ
รายชื่อ (บัตรค่าจ้าง) ของลูกจ้างประจำกับทะเบียนราษฎร ไม่ถูกต้องตรงกันให้เสนอขอแก้ไขโดยด่วน

๓. การออกประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการ
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๗๖./๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Advertisement

 

สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำรวจรายชื่อเกษียณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อ (สพท.)

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๔๒ ผู้ประสานงาน ㆍ๘๗ ๒๒๗ ๐๒๘๙

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments