วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2566 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31...

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2566 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

Advertisement

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2566 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุรุสภาส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม กับบริบท เป้าหมายการพัฒนา และความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม2566 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน สามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งจากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านสื่อ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ 3) ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และ 5) ด้านการวัดและการประเมิน

การประเมินคุณภาพผลงาน มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ คือ “ระดับภูมิภาค” คณะกรรมการจะตรวจและประเมินผลงานจากเอกสาร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กำหนด โดยผลงานแบ่งเป็น รางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และไม่ผ่านเกณฑ์ และ “ระดับประเทศ”

คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองของระดับภูมิภาค จะเข้ารับคัดสรรผลงานระดับประเทศ ตามรูปแบบและวิธีที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง นำสู่ผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม โดยผลงานแบ่งเป็น รางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และ ไม่ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน จะใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานแบบมิติคุณภาพ 5 มิติ ประกอบด้วย 1) คุณค่าทางวิชาการ 2) ประโยชน์ของนวัตกรรม 3) ลักษณะของผลงาน 4) การมีส่วนร่วม และ 5) การนำเสนอผลงานตามแบบ นร.1 และ นร.2 (ถ้ามี) และมีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอ รายละเอียดของข้อมูล และหลักฐานร่องรอย

Advertisement

สถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานทั้งทางออนไลน์เท่านั้น โดยลงทะเบียน ส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th ที่เมนูหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม และต้องส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF สามารถส่งผลงานวิจัยได้ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรฯ ได้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และประกาศผลการคัดสรรฯ “ระดับภูมิภาค”ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 และประกาศผลการคัดสรรฯ “ระดับประเทศ” ภายใน วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดูรายละเอียดประกาศการคัดสรรผลงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0 2280 6366

ดาวน์โหลดเอกสารและส่งผลงาน คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ คุรุสดุดี 2566 คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

Advertisement

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC คุรุสภา จัดกิจรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-PLC ประจำปี 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments