อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

9255
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้ไปดูความหมายของการวัดและประเมินผลทางการศึกษากันเลยค่ะ

การวัดประเมินผลการเรียนรู้   การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ได้แก่ การวัดผล (measurement) และการประเมินผล (assessment) ทั้งการวัดผลและประเมินผลมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ในทางการศึกษาจึงมักใช้คำว่า การวัดประเมินผล” ในการออกแบบ  การเรียนการสอนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้นั้น การวัดประเมินผลในที่นี้จึง หมายถึงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning) ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้เพื่อตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการในเชิง

สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดังกล่าวนำไปใช้ในการกำหนดระดับคะแนนให้ ผู้เรียนรวมทั้งใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน (ราชบัณฑิตยสถาน2555หน้า 37

ให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบกรอกที่อยู่อีเมล์ พร้อมทั้งชื่อ นามสกุลที่ถูกต้อง ก่อนทำแบบทดสอบทุกข้อ

เข้าทำแบบทดสอบ

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดความรู้ความเข้าใจด้าน
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ