อ่านด่วน! ก.ค.ศ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนครู ครึ่งปีแรกในวันที่ 1 เมษายน 2560

285

ด่วน ก.ค.ศ. มีหนังสือลงวันที่ 23 มี.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                    


เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 สั่งณวันที่ 21 มีนาคม 2560  

            ตามคำสั่งที่อ้างถึงข้อ 7 ได้กำหนดให้แก้ไขคำว่าขั้นเงินเดือนในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคำว่าเงินเดือนทุกแห่งและข้อ 13 กำหนดว่าในกรณีที่ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกคศความละเอียดแจ้งแล้วนั้นและเพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถดำเนินการต่อไปได้

            ก.ค.ศ.จึงมีมติให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในรอบการประเมินการปฏิบัติงานปีงบประมาณพศ  2560 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรกในวันที่ 1 เมษายน 2560 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ดำเนินการตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ. ศ. 2550 โดยใช้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ 3 พ. ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ. 0206.7/ว6 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน

            ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคได้มีมติเห็นชอบให้กสทดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กคศกำหนด

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

            ขอแสดงความนับถือ

            นายพินิจศักดิ์สุวรรณรังค์เลขาธิการกคศ

ดาวน์โหลดหลังสือต้นฉบับคลิกที่นี่>>