แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 แผนการจัดการภาษาอังกฤษ ป.2

11991

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 แผนการจัดการภาษาอังกฤษ ป.2

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 แผนการจัดการภาษาอังกฤษ ป.2  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ  แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2  มาฝากทุกท่านครับ โดยแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 นี้สำนักพิมพ์  ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกืจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 แผนการจัดการภาษาอังกฤษ ป.2
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 แผนการจัดการภาษาอังกฤษ ป.2

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร    การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นำเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
  • ภาษาและวัฒนธรรม  การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม
  • ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ
    เปิดโลกทัศน์ของตน
  • ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก   การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ
    ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ค้นหาแผนการสอนรายวิชาอื่น คลิกที่นี่

สำหรับคุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2
ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์แผนการสอน ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2ที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/