Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

10 คุณลักษณะ ของครูยุคนี้

Advertisement

สังคม
และในวงวิชาการต่างคาดหวังว่า “ครูห้าปี”
จะเป็นสายเลือดใหม่และผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่ที่จะมากู้วิกฤตศรัทธาใน
วิชาชีพครู มาเป็นอัศวินม้าขาวในการปฏิรูปการศึกษา จึงมีคำถามมากมายว่า
“ครูพันธุ์ใหม่” หรือ “ครูยุคใหม่” เป็นอย่างไร แตกต่างจากครูยุคก่อนๆ
อย่างไร จากการที่ได้รวบรวมแนวคิด การทำวิจัย
การประกาศหลักการของประเทศต่างๆ การประชุมสัมมนา
รวมทั้งการสำรวจแล้วจัดทำคุณลักษณะครูยุคใหม่ที่คาดหวังครูเลือดใหม่-ครู
พันธุ์ใหม่ น่าจะมีภาพลักษณ์ คุณลักษณ์ ที่สะท้อนมาจากหลักการ (Principle)
10 ประการ
ซึ่งน่าจะใช้เป็นมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูใหม่-ครูเก่าที่อยู่ในระหว่างการ
พัฒนาได้
หลักการที่ 1 : ครู
พันธุ์ใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพครู
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการแสวงหาความรู้
การสอบถาม มีความเข้าใจในโครงสร้างของสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้สอน
และสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เนื้อหา
วิชาเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน


หลักการที่ 2 : ครู
พันธุ์ใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก
รู้จักสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทาง
สติปัญญา สังคมและพัฒนาการส่วนบุคคล


หลักการที่ 3 : ครู
พันธุ์ใหม่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการเรียน
รู้ของเด็กและสามารถสร้างสรรค์โอกาสในการจัดการเรียนการสอนที่จะนำไป
ประยุกต์ใช้กับผู้เรียนที่หลากหลายได้


หลักการที่ 4 : 
ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจและรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการสอน
เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
สามารถแก้ไขปัญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ


หลักการที่ 5 : 
ครูพันธุ์ใหม่ใช้ความเข้าใจในตัวเด็กแต่ละบุคคล
รวมทั้งการใช้ทั้งแรงจูงใจและพฤติกรรมของกลุ่มมาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์
มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และการสร้างแรงจูงใจในตัวของผู้เรียน


หลักการที่ 6 :  ครู
พันธุ์ใหม่รู้จักเลือกใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดผล สามารถใช้อากัปกิริยาท่าที
รวมทั้งเทคนิควิธีการสื่อความหมายที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักถาม
รู้จักแสวงหาความรู้
ตลอดทั้งรู้จักสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนอย่าง
สร้างสรรค์


หลักการที่ 7 :   ครูพันธุ์ใหม่  รู้จักวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาความต้องการของชุมชนและเป้าหมายของหลักสูตร  

หลักการที่ 8 : 

ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินผลในรูปแบบทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อประเมินสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งทาง
สติปัญญา สังคมและร่างกายอย่างต่อเนื่อง

หลักการที่ 9 : 
ครูพันธุ์ใหม่จะต้องเป็นนักปฏิบัติการที่มีความถี่ถ้วน
รู้จักที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง
(นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ในชุมชนการเรียนรู้)
พร้อมทั้งหาโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนให้เกิดขึ้น


หลักการที่ 10 : 
ครูพันธุ์ใหม่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในโรงเรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนขนาดใหญ่ (ชุมชนที่มีเครือข่ายมาก)
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก
  
            “ครูยุคใหม่” ตามหลักการที่นำเสนอทั้ง 10 ประการ
ตรงกับครูในอุดมคติของท่านหรือไม่
ลองเทียบเคียงกับภาพครูในอดีตที่ท่านรู้จักด้วยว่าเหมือนกันหรือต่างกันใน
หลักการใดบ้าง 


 ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชน

You might also like