ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู

87

เมือวันที่ 14 ก.พ. 2561 สำนัก.พ. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีราละเอียดดังนี้

———————–

ตามที่ข่าวคอลัมน์คลินิกครู กล่าวถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยระบุว่า “คปร. ไม่คืนอัตราเกษียณให้โรงเรียนที่มีเด็กต่ํากว่า ๒๕๐ คน ทําให้โรงเรียนกว่า ๒๔,000 โรง ขาดครู…และ อ.ก.พ. ศธ. เปลี่ยนอัตราครูเกษียณกว่า ๓,000 อัตรา เป็นบุคลากร ๓๘ ค. (๒) ใน ศธจ. และ บางอัตราให้ กศน. ทําให้โรงเรียนต้องเผชิญการขาดอัตรากําลังอยู่แต่ลําพัง” นั้น
ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. (สกพ.) ขอชี้แจงว่า มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนดังกล่าว กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราเกษียณอายุของข้าราชการทุกประเภทไว้ว่า “ไม่ยุบเลิกอัตราข้าราชการ ในภาพรวมและให้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุคืนในภาพรวมของกระทรวงและองค์กรกลาง บริหารทรัพยากรบุคคล” โดยการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่ คปร. กําหนด ซึ่งผลการจัดสรรอัตราเกษียณอายุของข้าราชการครูฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ก.ค.ศ. มีอัตราเกษียณอายุของข้าราชการครูฯ รวม ๑๑๒,๗๖๖ อัตรา ได้จัดสรรอัตรา เกษียณอายุคืนให้กับส่วนราชการเดิมไปแล้ว รวม ๑๐๐,๔๒๗ อัตรา ได้แก่ ส่วนราชการในสังกัด ศธ. ๑๐๐,๔๗๑ อัตรา กระทรวงวัฒนธรรม ๑๖๙ อัตรา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๒๘๗ อัตรา ซึ่งอัตรา เกษียณที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ.

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในช่วงที่ผ่านมา คปร. ได้มีมติจัดสรรอัตราเกษียณอายุ ของข้าราชการครูฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คืนให้แก่ ศธ. รวม ๑,๓๔๐ อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ รวม ๑,๐๘๕ อัตรา และโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาสที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ ๒๔๑ แห่ง รวม ๒๕๕ อัตรา ตาม บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ ก.ค.ศ. กําหนด

แต่ในภาพรวม คปร. ก็มิได้นิ่งนอนใจกับการแก้ปัญหาการขาดแคลน ครู ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. หารือร่วมกับผู้แทน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณให้รองรับกับสภาพปัญหาของสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในภาพรวมให้ชัดเจน เพื่อให้ ก.ค.ศ. นําไปปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทํามาตรการฯ ฉบับใหม่ และจะนําเสนอ คปร. พิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้

ฝ่ายเลขานุการร่วม กปร. (สํานักงาน ก.พ.)

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.