ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๘,๑๘๐ อัตรา

67

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๘,๑๘๐ อัตรา ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๖๓๖๔
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๒ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๑ ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ ๕ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒) ความแจ้งแล้วนั้น

เพิ่มเพื่อน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน เพื่อเป็น ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๒ ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๒) รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่แนบ และจะโอนงบประมาณให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณที่มาจาก : เว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม