ว 9/2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

133

ว 9/2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นไปอย่างถูกต้องและ เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติ ดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี และผ่านการประเมินแล้ว ให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นหรือ เปลี่ยนตําแหน่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562