สพฐ.แจ้ง!! แนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริต ในโรงเรียน

56

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอแนวทาง การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี้

๑. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม

๒. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

๔. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่มเพื่อน

๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

๖. บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่าจะดําเนินการในแนวทางใด

อ่านเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาด้านล่างครับ

ที่มา : สพฐ