ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

45

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๖๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทําข้อมูล การนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรอก ข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/obec salary โดยใช้รหัสเขตพื้นที่การศึกษา/รหัสสํานัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น username และ password สําหรับการกรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา, ข้าราชการครูสายงานการสอน, รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ลงในเว็บไซต์ ซึ่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งชื่อเว็บไซต์ กําหนดวัน เวลาในการกรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ กรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา, ข้าราชการครูสายงานการสอน, รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

เพิ่มเพื่อน

ลงในเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/obec salary โดยใช้รหัสเขตพื้นที่ การศึกษา/รหัสสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น username และ password ตามตารางที่แนบ ทั้งนี้ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะเปิดระบบให้กรอกรายงานข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

และขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่แนบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
สํานักงานศานะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร.สพฐ.