11 ข้อควรรู้ ในการสมัครสอบ ท้องถิ่น ปี 2564 ต้องเตรียมตัวอย่างไร

3595

 

สอบท้องถิ่น 2564 ข้อควรรู้ สอบท้องถิ่น ปี 64-01
สอบท้องถิ่น 2564 ข้อควรรู้ สอบท้องถิ่น ปี 64-01

คู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นพ.ศ. 2564

1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31 มีนาคม 2564

2. ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต และเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง
เท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

3. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบจะต้องเป็นข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบ
เอกสารและ/หรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

สอบท้องถิ่น 2564 ข้อควรรู้ สอบท้องถิ่น ปี 64-02
สอบท้องถิ่น 2564 ข้อควรรู้ สอบท้องถิ่น ปี 64-02

4. ผู้สมัครสอบต้องตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่ง
ใบสมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครที่มีข้อมูลผิดพลาดอันเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ
ไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก

5. ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่กรอกไว้ในใบสมัครสอบจะต้องตรง
กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัว
ประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) ของผู้สมัครสอบ และหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้า
ห้องสอบ หากไม่ตรงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

6. คุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครใช้ในการสมัครต้องเป็นคุณวุฒิในระดับ และสาขาหรือทางตามที่
กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร

 

สอบท้องถิ่น 2564 ข้อควรรู้ สอบท้องถิ่น ปี 64-03
สอบท้องถิ่น 2564 ข้อควรรู้ สอบท้องถิ่น ปี 64-03

7. ผู้สมัครสอบ จะต้องอัปโหลดภาพถ่าย สำหรับใช้ในการสอบครั้งนี้ เป็นภาพถ่ายสีหน้าตรง
ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (โดยอนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย
จากโทรศัพท์มือถือได้)

8. เมื่อผู้สมัครสอบส่งใบสมัครในระบบแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบสมัคร (ซึ่งยังไม่มีเลขประจำตัว
สอบ) และต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยจะต้อง
ดำเนินการ ดังนี้

8.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยผู้สมัคร
สอบสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารที่เข้าร่วม
Cross Bank Bill Payment หรือชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)
ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึง วันที่1 เมษายน 2564 (วันที่ 1 เมษายน
2564 ชำระได้ถึงเวลา 23.00 น.)

8.2 หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564
ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขประจำตัวสอบ ได้ที่ปุ่ม “ตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ” และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ผู้สมัครสามารถเข้ามา
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และสถานที่สอบด้วยตนเองได้ ที่ปุ่ม “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
สอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ” และจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้โดยคลิกที่ปุ่ม
“พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

สอบท้องถิ่น 2564 ข้อควรรู้ สอบท้องถิ่น ปี 64-04
สอบท้องถิ่น 2564 ข้อควรรู้ สอบท้องถิ่น ปี 64-04

 

9. ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารที่ใช้แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบและส่งมอบให้กรรมการ
คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบในการเข้าสอบให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ หากขาดหลักฐานข้อหนึ่งข้อใดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

10.ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ในประกาศรับสมัคร จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบในภายหลัง

11.การจัดที่นั่งสอบและเลขประจำตัวสอบในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการบริหาร
จัดการที่นั่งสอบให้มีความเหมาะสม โดย กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ซึ่งผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่
สอบ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเพื่อเข้าสอบให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

อ่านคู่มือสมัครสอบท้องถิ่นทั้งหมดคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล 11 ข้อควรรู้ ในการสมัครสอบ ท้องถิ่น ปี 2564 ต้องเตรียมตัวอย่างไร จาก เว็บกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ประกาศผลสอบท้องถิ่น, ผลสอบท้องถิ่น, สอบครูท้องถิ่น64, สอบท้องถิ่น, สอบท้องถิ่น64