เปิดอ่าน! โครงการ คุรุทายาทสายอาชีพ 15ปี 14,000อัตรา

573

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

173/2558

เพิ่มเพื่อน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. ครั้งที่
3/2558

โครงการคุรุทายาท
เป็นโครงการผลิตครูของกระทรวงศึกษาธิการที่เคยดำเนินการมาในอดีตเพื่อตอบสนองการผลิตครูในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ที่ขาดแคลนครูได้ดี
แต่ถูกยกเลิกไปในภายหลัง เมื่อครูในระบบการศึกษาของรั
ฐจะเกษียณออกไปเป็นจำนวนมาก
การจะหาครูมาทดแทนจะต้องมี
ระบบเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ
มีจรรยาบรรณ มีใจรักการเป็นครู
โครงการดังกล่าวจะเป็นการคัดเลื
อกเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลักที่มีความรู้และความตั้งใจที่จะเป็นครู
โดยเป็นโครงการระยะยาว

15 ปีเช่นเดียวกับโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทั้งนี้ มีการคาดหมายว่าจะสามารถผลิตครู
สายอาชีพได้มากกว่า
14,000 คน

อ่านข่าวทั้งหมดที่ http://www.krooupdate.com/news/newdetail.php?newid=202&&type=1