“กำจร”กำชับกศน.ดูแลเด็กออกกลางคัน

220

“กำจร”กำชับกศน.ดูแลเด็กออกกลางคัน 
จากการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนางานกศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกศน.ทั่วประเทศ ว่า เรื่องกศน.เป็นเรื่องใหญ่มีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยให้คนไทยมีคุณภาพทางการศึกษา สามารถแข่งขันกับสากลได้และในการทำงานนั้นผู้บริหารจะต้องมี  4 S  คือ Service mind มีจิตใจในการบริการต้องรู้ว่าลูกค้าของ กศน. คือใคร , Speed ความรวดเร็วในการให้บริการต้องสร้างสำนึกกันใหม่ มีมาตรการเสริม สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า, Smart ต้องมีความรอบรู้  ผู้บริหารต้องรู้จริง ทำได้จริงก่อนมีการคิดนอกกรอบ และสุดท้าย Systematic ทำงานให้เป็นระบบโดยสามารถทำงานต่อเนื่องกันได้ งานไม่สะดุด ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นขอให้กศน. ดูแลและส่งเสริมให้เด็กที่ออกจากระบบกลางคันได้เทียบโอนการเรียน เพื่อให้จบการศึกษาภาคบังคับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการเรียน ต้องเก็บให้หมด ส่วนเด็กที่ไม่ต้องการเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ เป็นหน้าที่ของ กศน. ที่จะต้องเข้าไปชักชวนพูดคุยว่า เด็กต้องการอะไรแล้วเสนอทางเลือกให้อาจจะเป็นการเรียนสายอาชีพ หรืออื่น ๆ โดยให้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ก็ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปรัชญาในการทำงานของตนคือ ต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ถ้ามีจะดำเนินการให้ถึงที่สุด และท้ายที่สุดขอให้ กศน.ช่วยกันว่าจะทำอย่างไรที่จะนำส่วนดีของงาน กศน. ออกมาให้ประจักษ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันวัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกศน. ทั้งหมด พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในรอบ 6 เดือนแรกและเพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน  ในรอบ 6 เดือนหลังรูปแบบการประชุมเป็นการะระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางาน กศน. ใน 6เรื่องสำคัญคือ การพัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ,การส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ห้องสมุดประชาชนเป็น ฐาน,มาตรการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส,การนำเครือข่ายร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้,  มิติใหม่ของการเทียบระดับอย่างมีคุณภาพและการปฏิรูป กศน. เพื่อการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เพิ่มเพื่อน