12 นโยบายหลัก ศธ. สู่การพัฒนาสถานศึกษาเป็นเลิศ “สกลนครโมเดล”

1497

12 นโยบายหลัก ศธ. สู่การพัฒนาสถานศึกษาเป็นเลิศ “สกลนครโมเดล”

 12 นโยบายหลัก ศธ. สู่การพัฒนาสถานศึกษาเป็นเลิศ “สกลนครโมเดล”
12 นโยบายหลัก ศธ. สู่การพัฒนาสถานศึกษาเป็นเลิศ “สกลนครโมเดล”

12 นโยบายหลัก ศธ. สู่การพัฒนาสถานศึกษาเป็นเลิศ “สกลนครโมเดล”

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสกลนครโมเดล พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และเยี่ยมชมห้องเรียนนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร จำนวน 18 โรงพยาบาล

โดยนางสาวตรีนุช กล่าวว่า การที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้มีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สกลนครโมเดล “Sakonnakhon Model” เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นและมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน โดยการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ ในรูปแบบ 5 Modern ประกอบด้วย 5 ทันสมัย 5 ทักษะ 5 มาตรฐาน วิทยาลัยใกล้บ้าน

ซึ่ง 5 ทันสมัย คือ 1.หลักสูตรทันสมัย 2.ห้องเรียนทันสมัย 3.สื่อ/เครื่องมือและครุภัณฑ์ทันสมัย 4.เทคโนโลยีทันสมัย และ 5.เครือข่ายความร่วมมือทันสมัย จากนโยบายที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายที่ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึง นโยบายที่ 10 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา และนโยบายที่ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ส่วน 5 ทักษะ (Skill) คือ 1.ทักษะวิชาชีพ/อาชีพ 2.ทักษะการสื่อสาร 3.ทักษะดิจิทัล/เทคโนโลยี 4.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 5.ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมาจากนโยบายที่ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) นโยบายที่ 5 จัดทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อ และนโยบายที่ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในขณะที่ 5 มาตรฐาน (Standard) คือ 1.มาตรฐานแรงงาน 2.มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 3.มาตรฐานอาชีวศึกษา 4.มาตรฐานอาเซียน และ 5.มาตรฐานสากล มาจากนโยบายที่ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) และนโยบายที่ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งตนได้ทราบว่า วิทยาลัยเทคนิคสกลนครนั้นได้นำเอามาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เช่น มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานสากล เพียสัน B-TEC ประเทศอังกฤษ และกำลังเตรียมความรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก (APACC) ในปีการศึกษา 2565-2567 อีกด้วย นับเป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง โดยแนวทางดังกล่าวนี้ สามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น และควรแก่การนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นและนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมในความเสียสละและการทำความดีเพื่อส่วนรวมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ระดมสรรพกำลังต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยการจัดตั้งศูนย์ซ่อม สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19 ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วยที่ชำรุด และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในการสนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ รถยนต์ไฟฟ้าขนย้ายผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยอัตโนมัติ ห้องควบคุมความดันลบ และขอบคุณบุคลากร และหน่วยงาน รวมถึงท่านผู้มีจิตศรัทธา และผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนทุนทรัพย์และสิ่งของต่าง ๆ สำหรับการดำเนินโครงการนี้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ