12 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 1

4041
12 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 1
12 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 1

รวมไว้ที่นี่! 12 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 1

หลักสูตร : นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น
(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)

คำชี้แจง โปรดอ่านทำความเข้าใจ

 1. หลักสูตร : นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น มีจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร (ย่อย) โดยผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตร “หลักสูตร : นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น” ต้องผ่านการทดสอบทั้ง 10 หลักสูตร (ย่อย) โดยให้ส่งสำเนาเกียรติบัตรทั้ง 10 หลักสูตร (ย่อย) มายังอีเมล์ [email protected] โดยผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบ เมื่อครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ จะนำส่งเกียรติบัตรไปยังอีเมล์ของท่าน                                    1.1 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในยุค Thailand 4.0
  1.2 ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
  1.3 การบริหารจัดการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ
  1.4 การบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
  1.5 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  1.6 การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  1.7 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงระบบ
  1.8 การสื่อสารและจูงใจสู่ความสำเร็จขององค์กร
  1.9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
  1.10 การสร้างวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำ

 2. เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21

 3. เทคนิคการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

12 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 1
12 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักบริหารการศึกษาระดับอำนวยการต้น จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 1

คลิกเลือกหลักสูตรได้เลยค่ะ

1.1 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในยุค Thailand 4.0
1.2 ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

 

1.3 การบริหารจัดการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ
1.4 การบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
1.5 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.6 การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงระบบ
1.8 การสื่อสารและจูงใจสู่ความสำเร็จขององค์กร
1.9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
1.10 การสร้างวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำ
2.เทคนิคการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที่ 21
3.เทคนิคการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร