เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเงินเดือน 1 ธันวาคม 2557 และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558)

230

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเงินเดือน 1 ธันวาคม 2557
และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1(1 เมษายน
2558) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยสำหรับงาน ก.พ.
เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการและเป็นแนวทางปรับเงินเดือนบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)โดยอนุโลม ที่มา:เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

ขอบคุณข้อมูลจาก : กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.

เพิ่มเพื่อน