สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว

204

สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับข้าราชการครูทั่วประเทศ
เตรียมยิ้มรับเงินเดือนตามโครงสร้างใหม่
ที่ปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกอันดับ เพิ่มขึ้นอีก 10%
ยกเว้นอันดับครูผู้ช่วยที่ขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงเกิน 10%
โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2
ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2
ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้น
และให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ
ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่างๆ ตลอดจนความเหมาะสม
เป็นธรรม และได้มาตรฐาน

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ขั้นสูง 24,750 34,310 41,620 58,390 69,040 76,800
ขั้นต่ำ 15,050 15,440 16,190 19,860  24,400  29,980 
อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5

 

พระราชบัญญัติระเบียบเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม
2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
โดยการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 มีรายละเอียด ดังนี้ (ครูบ้านนอกดอทคอม)

ทั้งนี้ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.เงินเดือนฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1. ขยายเพดานขั้นสูงของอัตราเงินเดือนอันดับ คศ.1-5 ประมาณร้อยละ 10

2. ขยายเพดานขั้นสูงของอัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย จากเดิม 17,690
บาท เป็น 24,750 บาท เพิ่มขึ้นร้อยะ 39.91 (เกินร้อยละ 10 ตามที่สำนักงาน
ก.พ.กำหนด) เพื่อเป็นการรองรับการบรรจุครูผู้ช่วยด้วยวุฒิปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน 21,150 บาท และกำหนดให้พัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
ซึ่งจะต้องมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการพัฒนาอย่างเข้ม
จึงกำหนดขั้นสูงในอัตรา 24,750 บาท
เพื่อรองรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว

3. ปรับเงินเดือนขั้นต่ำครูผู้ช่วยจากเดิม 8,340 บาท เป็น 15,050 บาท เนื่องจากเป็นอัตราเงินเดือนแรกบรรจุครูผู้ช่วยตามวุฒิปริญญาตรี

4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นผู้น้อย
(ครูที่ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2 ลงมา)
ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1 ขั้น ทุกคน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.
0206.7/ว8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

 

สำนักงาน ก.ค.ศ.
ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ