สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว

81

สถานี ก.ค.ศ. : พ.ร.บ.เงินเดือน (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้แล้ว

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับข้าราชการครูทั่วประเทศ
เตรียมยิ้มรับเงินเดือนตามโครงสร้างใหม่
ที่ปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกอันดับ เพิ่มขึ้นอีก 10%
ยกเว้นอันดับครูผู้ช่วยที่ขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงเกิน 10%
โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2
ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2
ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้น
และให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ
ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่างๆ ตลอดจนความเหมาะสม
เป็นธรรม และได้มาตรฐาน

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 บาทบาทบาทบาทบาทบาท
ขั้นสูง24,75034,31041,62058,39069,04076,800
ขั้นต่ำ15,05015,44016,19019,860 24,400 29,980 
อันดับครูผู้ช่วยคศ.1คศ.2คศ.3คศ.4คศ.5

 

พระราชบัญญัติระเบียบเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม
2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
โดยการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 มีรายละเอียด ดังนี้ (ครูบ้านนอกดอทคอม)

ทั้งนี้ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.เงินเดือนฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายเพดานขั้นสูงของอัตราเงินเดือนอันดับ คศ.1-5 ประมาณร้อยละ 10

2. ขยายเพดานขั้นสูงของอัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย จากเดิม 17,690
บาท เป็น 24,750 บาท เพิ่มขึ้นร้อยะ 39.91 (เกินร้อยละ 10 ตามที่สำนักงาน
ก.พ.กำหนด) เพื่อเป็นการรองรับการบรรจุครูผู้ช่วยด้วยวุฒิปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน 21,150 บาท และกำหนดให้พัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
ซึ่งจะต้องมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการพัฒนาอย่างเข้ม
จึงกำหนดขั้นสูงในอัตรา 24,750 บาท
เพื่อรองรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว

3. ปรับเงินเดือนขั้นต่ำครูผู้ช่วยจากเดิม 8,340 บาท เป็น 15,050 บาท เนื่องจากเป็นอัตราเงินเดือนแรกบรรจุครูผู้ช่วยตามวุฒิปริญญาตรี

4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นผู้น้อย
(ครูที่ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2 ลงมา)
ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1 ขั้น ทุกคน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.
0206.7/ว8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

 

สำนักงาน ก.ค.ศ.
ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ