การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด

436

กรมบัญชีกลางแจงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ

กรมบัญชีกลางแจงการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ) ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ
ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 ( การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร )ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และมีการส่งต่อข้อความทางแชทไลน์ ดังนี้ “บังคับใช้วันนี้แล้ว 13/6/62 เป็นต้นไป เบิกได้ตามที่เสียค่าเล่าเรียนจริง ถ้าค่าเล่าเรียนลูกเทอมละ 3 หมื่นก็เบิกได้ 3 หมื่นครับ เบิกได้จนลูกจบ ป.ตรี ข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว
ก็ยังเบิกค่าเล่าเรียนลูกได้เต็มจำนวน”

การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร กรมบัญชีกลางแจงการเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร
การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร กรมบัญชีกลางแจงการเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร

กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติบางประการเพื่อให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันเท่านั้น และไม่มีการปรับอัตราการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแต่อย่างใด
ยังคงใช้อัตราการเบิกตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
และด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ตามเดิม อาทิเช่น

เพิ่มเพื่อน

ประเภทและอัตราในการเบิกค่าบำรุงการศึกษา

 

ประเภท/ระดับการศึกษา/

ประเภทวิชา/สายวิชา

สถานศึกษาของทางราชการ
บำรุงการศึกษาต่อปีการศึกษา
สถานศึกษาของเอกชน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา
สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน (บาท)สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน(บาท)
ประเภทสามัญศึกษา
– อนุบาล5,8004,80013,600
– ประถมศึกษา4,0004,20013,200
– มัธยมศึกษาตอนต้น4,8003,30015,800
– มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.4,8003,20016,200
– อนุปริญญา13,700 
– ปริญญาตรี25,000 

 

 

ประเภท/ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/
สายวิชา
สถานศึกษาของเอกชน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา
สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน (บาท)สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน (บาท)
ประเภทอาชีวศึกษา
– คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์3,40016,500
– พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ5,10019,900
– ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม7,20024,400
– อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว5,10019,900
– อุตสาหกรรมสิ่งทอ7,20024,400

สำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 – 30,000 บาท ตามประเภทวิชาหรือสายวิชา และหลักสูตรปริญญาตรี
ให้เบิกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท ค่าเล่าเรียน
ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตรา
ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >> เกี่ยวกับ การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ได้ที่ มาแล้ว!! กรมบัญชีกลางแจงการเบิก ค่าเล่าเรียนบุตร ตามสิทธิข้าราชการ