ดีเดย์แจกคูปองพัฒนาครู ก.ค.58

71

ดีเดย์แจกคูปองพัฒนาครู ก.ค.58

„สพฐ. ประเดิมแจกคูปองพัฒนาครูนำร่องเดือนกรกฎาคมนี้ ล็อตแรก 7,000 คนใน
166 เขตพื้นที่ฯ ขีดเส้นภายใน 1 ปีต้องพลิกโฉมโรงเรียน 3 เรื่องหลัก
ยันเป็นการอบรมที่ไม่ดึงครูออกจากห้องเรียน

 วันนี้ (18 มิ.ย.) นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู
ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ว่า
ต้องยอมรับความจริงว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา
ยังไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ห้องเรียน และนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นผู้บริหาร ครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องรวมพลังกันพลิกโฉมโรงเรียน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน
ก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ครูต้องช่วยกันคิด
โดยครูอาจต้องมีเทคนิคการสอนมากกว่าเดิม
ซึ่งตนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นภายในปีการศึกษา 2558

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า
โครงการคูปองพัฒนาครูจะเริ่มนำร่องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 166 แห่ง ครูกลุ่มเป้าหมาย 7,000 คน
ใช้งบประมาณคนละ 3,500 บาท โดยจะพัฒนาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
คาดว่าน่าจะเริ่มการอบรมครูได้ในเดือนกรกฏาคมนี้
ซึ่งหลังจากนี้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 53 แห่ง
ต้องออกแบบหลักสูตรการอบรมครูให้สอดคล้องกับความต้องการของครูที่จะนำมาใช้
ในการพลิกโฉมโรงเรียนให้เกิดขึ้นภายใน 1 ปี
เชื่อว่าสถาบันอุดมศึกษาน่าจะจัดทำหลักสูตรได้เร็ว
เพราะมีองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว
ทั้งนี้ยืนยันว่าการอบรมดังกล่าวไม่ใช่การดึงครูออกจากห้องเรียน
เพราะเป็นการอบรมที่มีทีมพี่เลี้ยงมาคอยแนะนำ
และติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานจริง
จึงทำให้ครูยังอยู่ในพื้นที่และอยู่ในห้องเรียนเหมือนเดิม. “

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/329068