ก.ค.ศ.คลอดปฏิทินประเมิน “ว7” เปิดยื่นคำขอต้นสังกัดมกราคมปีหน้า ให้พัฒนางาน2-3ปีเริ่มภาคเรียน1/59

56

ก.ค.ศ.คลอดปฏิทินประเมิน “ว7” เปิดยื่นคำขอต้นสังกัดมกราคมปีหน้า ให้พัฒนางาน2-3ปีเริ่มภาคเรียน1/59

เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน นางรัตนา ศรีเหรัญ
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เปิดเผยความคืบหน้าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ Performance Agreement (PA) หรือ ว7/2558
ว่าทุกอย่างต้องเสร็จตามปฏิทิน โดยจะจัดทำคู่มือให้คณะกรรมการประเมินทั้ง 4
สายงาน และแจ้งให้ส่วนราชการ/เขตพื้นที่ฯทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม
หลังส่วนราชการต้นสังกัดทดสอบความรู้ความสามารถ
และประเมินประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อประกาศผลเดือนกันยายน-ตุลาคม
ครูที่ผ่านการทดสอบจึงจะมีสิทธิยื่นขอรับการประเมิน ว7/2558
ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ผู้ผ่านการทดสอบยื่นคำขอข้อเสนอในการพัฒนางาน
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงเขตฯเพื่อคัดกรองแล้ว เขตฯส่งถึง
สพฐ.เดือนมกราคม 2559 ส่วนราชการอื่นๆ
ให้ผู้ผ่านการทดสอบยื่นคำขอถึงส่วนราชการต้นสังกัดภายในเดือนมกราคมเช่นกัน
ยกเว้นวิทยฐานะเชี่ยวชาญต้องยื่นคำขอกับสำนักงาน ก.ค.ศ.
จากนั้นส่วนราชการจะคัดกรองข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ขอรับการประเมินใน
เดือนกุมภาพันธ์ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.) เขตฯ/อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ สพฐ.แล้วแต่กรณี
ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์

เพิ่มเพื่อน

“ตามปฏิทินนับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-16 พฤษภาคม หรือก่อนเปิดภาค
1/2559 คณะกรรมการชุดที่ 1 ต้องเริ่มพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนางาน
ถ้ามีข้อเสนอให้ปรับปรุง ผู้ขอรับการประเมินต้องปรับปรุง จากนั้น
อ.ก.ค.ศ.เขตฯพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานให้เป็นข้อตกลง
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
จากนั้นผู้ขอรับการประเมินเริ่มพัฒนางานตามข้อตกลง ระยะ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3
ปี หรือเริ่มภาค 1/2559 ไปถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ระหว่างนั้นจะมีคณะกรรมการชุดที่ 2
เป็นพี่เลี้ยงและประเมินเพื่อพัฒนาเป็นระยะๆ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพัฒนางานตามข้อตกลง
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ วันที่ 16 พฤษภาคม-15 มิถุนายน
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 2 ด้านการพัฒนางานตามข้อตกลง วันที่ 16
กรกฎาคม-30 กันยายน แล้ว
อ.ก.ค.ศ.เขตฯพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเดือนตุลาคมธันวาคม
ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม จากนั้น
อ.ก.ค.ศ.สั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ส่งเอกสารสรุปผลการพัฒนางานฯ” นางรัตนากล่าว

 

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 24 มิ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)