ชะลอ “เงินกู้ช.พ.ค.7” หลังเบี้ยวหนี้อื้อ

96

เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ที่มีพล.ร.อ.ณรงค์
พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน
ตนได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า
1.น่าจะพิจารณาถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะส่งเงินกู้
2.ดูบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่ สกสค.ทำร่วมกับธนาคารออมสิน
ดูว่าจะปรับอย่างไรที่จะทำให้ผู้กู้ชำระงวดต่อเนื่อง
เพราะข้อตกลงเดิมคือถ้าขาดส่งติดต่อกัน 3 งวด
ธนาคารออมสินจะหักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตาม
โครงการสวัสดิการเงินกู้
การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
จึงให้ไปดูว่าจะทำอย่างไรให้ผู้กู้จ่ายทุกงวด
จะได้ไม่กระทบต่อกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ ช.พ.ค. ซึ่งตอนนี้กองทุนฯ
มีเงินอยู่ประมาณกว่า 7,000 ล้านบาท
3.ดูคุณสมบัติของผู้กู้และเพดานเงินกู้ให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้กู้มีกำลังส่ง
ได้ ที่ผ่านมา สกสค.จังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็น ส่งมาให้คณะกรรมการ
สกสค.พิจารณา สกสค.บางจังหวัดก็เข้มงวด
บางจังหวัดก็ปล่อยให้กู้ได้เต็มเพดาน 1.2
ล้านบาททั้งที่เงินเดือนเหลือจ่ายไม่เพียงพอ

“ที่ประชุมไม่ได้ยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 7
เพียงแต่ให้ชะลอเพื่อปรับแก้ตามแนวทางที่เสนอแนะ” นายพินิจศักดิ์ กล่าว
และว่า กรณีที่มีการพักการชำระหนี้แก่ครู 1-2 ปีนั้น ถือเป็นมาตรการที่ดี
โดยปัจจุบันมีข้าราชการครูกู้เงินในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
และโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ประมาณกว่า 4 แสนราย
หากธนาคารออมสินจะพักชำระหนี้ให้จริง
ก็อยากให้ช่วยเหลือทั้งกลุ่มที่ชำระหนี้ปกติ และกลุ่มที่ชำระล่าช้า
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
 
 

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 26 มิ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)