สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับสุดท้าย

73

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกท่าน
สารฉบับนี้ขอรายงานความเคลื่อนไหวทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น่าสนใจ
ดังนี้ครับ

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558

 .  
      จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่า ในปี 2558 นี้
สพฐ.เราก็จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเช่นเดิม แต่รูปแบบการจัดจะเปลี่ยนไป
กล่าวคือ การจัดงานจะจัดในระดับภูมิภาค ตามจุดต่างๆ ที่มีเจ้าภาพแล้ว
รางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาคถือว่าสิ้นสุด เป็นสุดยอดของประเทศ ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อได้สุดยอดแต่ละภูมิภาคแล้วถือว่ายุติ
สำหรับส่วนกลางจะไม่จัดแบบเดิมที่มีการแข่งขันระดับประเทศ
แต่จะจัดงานในลักษณะการนำสุดยอดของแต่ละภูมิภาคมาแสดงผลงาน
รวมทั้งมีการแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ประการสำคัญก็คือ
ประเภทของการแข่งขัน  ในระดับภูมิภาคนั้น
จะเน้นศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้มากๆ ส่วนการแข่งขันทางวิชาการ
อาจจัดในวาระอื่นๆ สำหรับรายละเอียดว่าจะจัดเมื่อไร
จะเหลือกิจกรรมการแข่งขันใดบ้างนั้น สพฐ.
จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
สพท.และโรงเรียนมาร่วมกำหนดรายละเอียดเร็วๆ นี้ครับ

 การจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสารรับส่งนักเรียน

.  
       เมื่อปี 2557 สพฐ.ได้รับงบประมาณผูกพัน 2 ปี (พ.ศ.2557 – 2558 )
จำนวน 369,720,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร สำหรับรับส่งนักเรียน
จำนวน 300 คัน แต่ขณะนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไป
ความจำเป็นในการใช้รถดังกล่าวมีน้อยลง ไม่ต้องเคลื่อนย้ายนักเรียนมากนัก
เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดังนั้น สพฐ.
จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณนี้ไปสร้างศูนย์พัฒนาครูทางไกล (TEPE
Online) 77 ศูนย์ (จังหวัดละ 1 ศูนย์) ใช้งบประมาณศูนย์ละ 3,000,000 บาท
เป็นงบลงทุน 1,500,000 บาท งบดำเนินงาน 1,500,000 บาท จะใช้งบประมาณทั้งหมด
231,000,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 138 ล้านบาท จะคงไว้ซื้อรถตามเดิม
ซึ่งก็จะได้ประมาณ 112 คัน (คันละ 1,232,400 บาท)
ก็คงจัดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนหนึ่ง
จัดให้โรงเรียนที่จัดการสอนวิชาชีพในโรงเรียน ซึ่งมีทั้งโรงเรียนขยายโอกาส
และโรงเรียนที่จัดทำโครงการทวิศึกษา (ม.6 – ปวช.) ส่วนหนึ่ง
จัดให้โรงเรียนขนาดเล็กที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจำนวนหนึ่ง
ซึ่งอาจเป็นขนาดเล็กกับขนาดเล็กทั้งหมด
หรือขนาดเล็กกับโรงเรียนดีประจำตำบลก็ได้ ส่วนจะได้กลุ่มละกี่คัน
และที่ไหนบ้างนั้น สพฐ.กำลังพิจารณาข้อมูลความต้องการจำเป็นอยู่ครับ

กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อรถ
ยนต์ตู้โดยสารในครั้งนี้ยังไม่ยุติ 100%
ครับขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากท่านรัฐมนตรี
เมื่อท่านเห็นชอบแล้วก็จะเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจึงจะดำเนินการได้ครับ

 บุคลากรอัตราจ้าง

.  
       น้องๆ อัตราจ้างทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นครูอัตราจ้าง ครูธุรการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง และตำแหน่งอื่นๆ ทุกตำแหน่ง
เริ่มกังวลแล้วว่าจะได้รับการจ้างต่อในปีงบประมาณ 2558
หรือไม่ผมเคยเรียนให้น้องๆ ทราบแล้ว สารฉบับก่อนๆ ว่า สพฐ.
ขอตั้งงบประมาณปี 2558 ครบทุกตำแหน่งเลยครับ
นอกจากนั้นยังขอตั้งอัตราครูธุรการเพิ่มอีก 3,000 อัตรา
นักการภารโรงสำหรับโรงเรียนที่ไม่เคยมีนักการภารโรง 3,000 กว่าอัตรา
และทดแทนภารโรงที่เกษียณอีก 200 กว่าอัตรา ณ เวลานี้ครูธุรการ
และนักการภารโรงที่ขอเพิ่มและทดแทนภารโรงที่เกษียณ ถูกตัดไปแล้วครับ
อย่างไรก็ตาม สพฐ.ก็ยังไม่ละความพยายาม
กำลังหาทางให้ได้อัตรากำลังดังกล่าวกลับคืนมาอาจทำโดยการขอแปรญัตติหรือเสนอ
ของบกลางจากคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

.          ที่
จั่วหัวว่าเป็นสารจากโฆษกฉบับสุดท้าย
ก็เนื่องจากผมถูกระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว
และไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีมอบหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 19/2558 คงได้มีโอกาสพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ

 

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน