บอร์ดกยศ.เคาะเกณฑ์กู้ใหม่ใช้ปี59

83

บอร์ดกยศ.เคาะเกณฑ์กู้ใหม่ใช้ปี59

บอร์ด กยศ. มีมติให้ประกาศเกณฑ์กู้ยืมใหม่ปีนี้ แต่เริ่มใช้จริงปี 2559
ชี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก-สถานศึกษาพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

วันนี้ (29 มิ.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ได้หารือถึงหลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและผู้
กู้ยืม กองทุน กยศ. และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ซึ่งมีประเด็นข้อท้วงติงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา
ที่มีการเพิ่มในส่วนของผลการรับรองคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ การผ่านการประเมินของต้นสังกัด
โดยที่ประชุมเห็นว่า หากประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีนี้จะเกิดปัญหา
เพราะนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาเอง ไม่ทราบล่วงหน้า ดังนั้น
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปก่อนในปีการศึกษา
2558 แต่ไปใช้จริงในปีการศึกษา 2559

“ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมตัวเอง
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ หากสถานศึกษาแห่งใดไม่ผ่านการรับรอง
ก็จะได้มีโอกาสปรับปรุงให้ผ่าน ขณะเดียวกันนักเรียน
นักศึกษาก็จะต้องหาข้อมูลก่อนสมัคร
ไม่ไปสมัครเรียนในสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรอง เพราะจะหมดสิทธิ์กู้ กยศ.
รวมถึงการคัดกรองผู้กู้ยืมเงิน ที่กำหนดให้ผู้ที่จะกู้ยืมเงิน กยศ.ได้
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
จะใช้จริงในปีการศึกษา 2559 ดังนั้น ขอให้นักเรียน
นักศึกษาเร่งปรับปรุงผลการเรียนด้วย ” รศ.นพ.กำจร กล่าวและว่า
ส่วนที่กังวลว่าผลการประเมินของ สมศ.จะประกาศไม่ทัน
เพราะหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ยังไม่เรียบร้อย
อีกทั้งต่อไปอาจปรับเปลี่ยนสถานภาพ สมศ. จากการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
และให้การรับรอง หรือ ไม่รับรอง เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำนั้น
การพิจารณาให้กู้ก็สามารถใช้ผลการประเมินภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา(สกอ.) หรือ การประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดแทนได้. “

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์