เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่1 ลดภาระงานครู โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

72

เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด
ตอนที่1: การลดภาระครู

คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าครูมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
แต่ที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากก็คือ ในปัจจุบันนี้ครูส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก สอนได้ไม่เต็มเวลา
ไม่เต็มศักยภาพและไม่เต็มหลักสูตร ผมไม่ได้หมายความว่าครูของเราไม่ยอมสอน
แต่ครูของเราต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่งานสอน
อันเนื่องมาจากโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ใช่ครับ
โรงเรียนต้องทำทุกอย่างเพราะเป็นนิติบุคคล แต่ครูไม่ต้องทำทุกอย่างครับ
ครูต้องสอนอย่างเดียว งานธุรการ การเงิน พัสดุ งานแนะแนว งานทะเบียน วัดผล
ต้องมีผู้มาทำหน้าที่แทนครู และต้องเป็นตำแหน่งที่ถาวร
มีเส้นทางเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ไม่ใช่เป็นอัตราจ้าง
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีตเราก็เคยมี นั่นก็คือ ครูสาย ส
(สายสนับสนุนการสอน) นั่นเอง

เพิ่มเพื่อน

เริ่มต้นโดยการนำภาระงานทั้งหมดของโรงเรียนทั้งงานสอนและไม่ใช่งานสอนที่
ต้องทำตลอดปีมาคิดเวลาว่าต้องใช้เวลาทำกี่ชั่วโมง
งานของโรงเรียนบางครั้งต้องทำเลยเวลาราชการ ทำในวันหยุด ทำในวันปิดภาคเรียน
ต้องนำมาคิดทั้งหมด แล้วนำมาคิดเป็นเวลาและจำนวนคนปฏิบัติงานรายวัน เช่น
โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีงานที่ต้องใช้เวลาทำทั้งหมด 96 ชั่วโมงใน 1 วัน
เป็นงานสอน 80 ชั่วโมง งานอื่นที่ไม่ใช่งานสอน 16 ชั่วโมง ดังนั้น
โรงเรียนนี้ต้องมีครู10คน ครูสายสนับสนุน2 คน เพราะคนหนึ่งทำงานวันละ 8
ชั่วโมง เป็นต้น ท่านที่สนใจเรื่องนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ในเรื่อง Full Time
Equivalent(FTE) เพิ่มเติมครับ คงต้องร่วมมือกันครับ
ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้อัตรากำลังแบบนี้(สพฐ.)
และผู้ให้ความเห็นชอบ(ก.ค.ศ.) ทำเลยครับ
ยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งมีคุณต่อวงการศึกษาเท่านั้น

ที่มาของข้อมูล : ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก