เดินหน้าร้อง ป.ป.ช. บรรจุครูไร้ตั๋ว

180

มติองค์กรครู ส.ค.ท. มอบแกนนำครูทุกจังหวัดรวบรวมรายชื่อยื่นร้องต่อ
ป.ป.ช.จังหวัด ภายใน 15 ก.ค. กรณีบอร์ดคุรุสภามีมติให้
สพฐ.บรรจุผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 130 คน เป็นครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:55 น.

เพิ่มเพื่อน

จากกรณีคณะกรรมการคุรุสภามีมติให้มีการบรรจุผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 130 คน นั้น
วันนี้(13 ก.ค.)นายประวิทย์ บึงไสย์
ประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฐานะรองประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า
การดำเนินการดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30
แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ ต้องเป็นไปตามมาตรา 43 แห่ง
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังขัดกับมาตรา 46
ของพ.ร.บ.สภาครูฯ
ห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถาน
ศึกษา ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งในการประชุม
ส.ค.ท.เมื่อเร็วๆ นี้
ที่ประชุมมีมติให้ผู้นำครูทุกจังหวัดรวบรวมรายชื่อครูและไปยื่นร้องต่อคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.ช.)
ทุกจังหวัดภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้

“การที่บอร์ดคุรุสภามีมติให้สามารถบรรจุผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จำนวน 130 คนดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
และไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เรียนจบสายครูมาโดยตรง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมสมาพันธ์ครูจังหวัดต่างๆ
ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
และคณะทำงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ( สปช.)ประจำจังหวัดต่างๆ ไปบ้างแล้ว
และเมื่อที่ประชุม ส.ค.ท.มีมติให้นำเสนอต่อ ป.ป.ช.ด้วย
ก็จะมีการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งวิชาชีพ
และการรักษามาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นบรรทัดฐานของวิชาชีพต่อไป”นายประวิทย์
กล่าว. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์