17 นโยบายสำคัญ ในปี 2559 ของศธ.ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

477

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 25 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูค้า จังหวัดเชียงใหม่
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแถลงผลงานของรัฐบาล  ในวันที่ 23 -24 ธันวาคม 2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงนโยบายสำคัญในปี 2559  ซึ่งงานจะคาบเกี่ยวจากปี 2558 ถึง ปี 2559 คือ
1. โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
2. แผนงานคืนครูให้ห้องเรียน
3. แผนงานผลิตคนให้ตรงความต้องการ
4. การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5. การแก้ไขปัญหาหนี้ครู
6. การแก้ไขปัญหาทุจริต ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. การแก้ปัญหาองค์การค้า
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)
10. โครงการนักเรียน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ 1 ปี
11. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
13. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
14. การยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
15. การปฏิรูประบบประกันประเมินคุณภาพการศึกษา
16. โรงเรียนคุณธรรม
17. การลดภาระครู
นโยบายและจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา จะวิเคราะห์หลายๆ ด้านโดยมี 6 เรื่อง คือ
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้.
2. ครู
3. การทดสอบ การประเมิน  การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. ผลิต  พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
5. ICT เพื่อการศึกษา
6. การบริหารจัดการ
1. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาคือนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เน้นการเรียนภาคทฤษฎี
ขาดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ  เรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถน าไปใช้ได้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีการจัดตั้งกรมวิชาการ  ให้เสร็จสิ้นในกลางปี 2559
2. ด้านครู  ครูบางส่วนไม่เก่ง, ครูไม่ครบชั้น  ครูมีภาระงานเยอะ และครูขาดขวัญและก าลังใจ จึงต้องสรรหา
ครูเก่งเข้าสู่ระบบ  อีก 5 ปี ข้างหน้าครูเกษียณจะมีจ านวนมาก  จึงต้องวางแผนให้เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เก่งๆ เข้ามาเป็นครู
3. ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ            
เราขาดก าลังแรงงานในสายอาชีพ มาตรฐานฝีมือของแรงงานยังไม่เป็นที่ยอมรับ การผลิตบัณฑิตในสายที่ไม่เป็นไป
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้เข้าเรียน ปวช. เพิ่มมากขึ้น
4. ด้านการทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  จะมีการรื้อระบบ
การเรียนซ้ าชั้น  ให้มีการสอบเพื่อประเมินการผ่าน – การช้ าชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3
5. ICT เพื่อการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับค าชื่นชมในการแก้ปัญหาในการใช้
ICT ในรูปแบบต่างๆกับโรงเรียนขนาดเล็ก
6. การบริหารจัดการ  จะมีการปรับโครงสร้าง เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้อง
บริหารจัดการโรงเรียนกว่า 30,000 โรงเรียน ผู้เรียน 7 – 8 ล้านคน ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ
ซึ่งมีความหลากหลาย จึงจ าเป็นทีจะต้องมีกรมวิชาการ  มาบริหารงานด้านวิชาทั้งระดับมัธยมศึกษา  ประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษ
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2559
1. คืนครูสู่ห้องเรียน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งการให้จัดการอบรมครูได้เฉพาะวันหยุดราชการหรือวัน     
ปิดภาคเรียนยกเว้นกรณีจ าเป็นเพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียนให้มากที่สุด ในการไปราชการของผู้อ านวยการโรงเรียน  
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ต้องขออนุญาตผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปัจจุบันมีครูจิตอาสาถึง 700 – 800 คน ในปี พ.ศ. 2559 อาจจะต้องจ้างครูเกษียณที่มีคุณภาพเดือนละ
15,000 บาท ให้อยู่สอนเด็กโดยเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๕๙
2. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เป็นความชัดเจนของโครงการ  ลดเนื้อหาสาระที่ไม่จำเป็นน ามาจัดกิจกรรมเพิ่มในช่วงบ่าย  จากการประเมิน
เด็กมัธยม มีความสุขเพิ่มขึ้น เด็กเก่งใน 8 กลุ่มสาระ  เด็กมีทักษะเพิ่มขึ้น ท าอย่างไรให้การจัดกิจกรรมตอบโจทย์
ให้เด็กได้มีการพัฒนาด้านสมอง    ด้านจิตใจ  ด้านฝึกฝีมือ  ด้านสุขภาพ  และท าอย่างไรให้เด็กคิดวิเคราะห์           
คิดสร้างสรรค์ เพิ่มมากขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตามโครงการลดเวลาเรียนจะมีโรงเรียน
เพิ่มขึ้นอีก 14,500 โรงเรียน และในเดือนเมษายน 2559 จะมีการประเมินโครงการ
3. นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100
ข้อปรึกษาหารือ
1. ส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขณะนี้   
มีนักเรียนประท้วงผู้บริหารโรงเรียนมากขึ้น เราจะท าอย่างไรให้การประท้วงครู ผู้บริหารนั้นลดน้อยลงหรือหมดไป   
โดยอาจส่งคนไปเพื่อให้เข้าถึงปัญหาก่อนที่จะมีการประท้วง  มีข้อสงสัยว่าที่มีการประท้วงเพราะเด็กนั้นสามารถ   
มีการคิดวิเคราะห์เป็นหรือไม่
2. เรื่องการสอบครูผู้ช่วย  ต้องรอบคอบเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นการท าข้อสอบเองหรือให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการให้มีความรัดกุมโดยเฉพาะที่ผ่านมามีการประกาศผลผิดพลาด  ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น  การสอบครูผู้ช่วย   
ในอนาคต  การจัดทำข้อสอบต้องมีความรอบคอบและโปร่งใส

ที่มา : สำนักนงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน