เพิ่มเงินกู้ให้ครู ชำระหนี้สถาบันการเงิน

186

บอร์ดบริหารกองทุนฯแก้หนี้สินครู เคาะวงเงินกู้ปี 58 รอบ 2 จำนวน 176
ล้านบาทเศษ สั่งคิดเกณฑ์ใหม่ให้วงเงินกู้มากขึ้น
แต่ต้องใช้ชำระหนี้สถาบันทางการเงินเท่านั้น พร้อมตั้ง 3
อนุกรรมการดูงานกองทุนหมุนเวียน

วันนี้ (14 ก.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ
ครู เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯ
โดยขณะนี้มีเงินหมุนเวียน ประมาณ 1,549 ล้านบาท มีลูกหนี้ 8,479 ราย
เป็นเงิน 999 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระ 1,859 ราย เป็นเงิน
24 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เรียกคืนเงินกู้และดำเนินคดี 86 ราย เป็นเงินประมาณ 8
ล้านบาท ซึ่งปีงบประมาณ 2558 กรมบัญชีกลางอนุมัติ วงเงินกู้ยืม 500
ล้านบาท มีครูได้รับอนุมัติให้กู้ครั้งแรก 1,642 ราย เป็นเงิน 323
ล้านบาทเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี
และที่ประชุมได้อนุมัติวงเงินกู้ส่วนที่เหลืออีก 176 ล้านบาทเศษ
แต่จะจัดสรรให้กู้คนละเท่าไหร่นั้นขอให้รอการปรับหลักเกณฑ์วงเงินกู้ใหม่ให้
แล้วเสร็จก่อน

“ที่ประชุมได้หารือกันอย่างกว้างขวางถึงการกำหนดหลักเกณฑ์
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
พ.ศ.2558 ที่ประกาศใช้แทนระเบียบฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2540
ซึ่งปรับวงเงินกู้เพิ่มจากรายละไม่เกิน 2 แสนบาทเป็นไม่เกิน 3 แสนบาท
แต่คณะกรรมการเห็นว่า หากเพิ่มเงินกู้มากจะทำให้ภาระหนี้ครูเพิ่มมากขึ้น
แต่หากมีความจำเป็นให้กู้ได้มากขึ้นก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้น คือ
ต้องกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ที่เกิดจากสถาบันทางการเงินเท่านั้น
ไม่ใช่จากหนี้นอกระบบ
โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ไปพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์
แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป”รมว.ศธ.กล่าวและว่า
ที่ประชุมยังให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทาง
การเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ โดยต้องมีการประเมินผลด้วย

เพิ่มเพื่อน

advertisement

advertisement

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบประมาณการรายจ่ายของกองทุนหมุนเวียนฯ
ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 559 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านงบบุคลากร
งบฯลงทุน และงบฯดำเนินงานกองทุน และเห็นชอบในหลักการตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู รวม 3 คณะ คือ 1 คณะ
อนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการและเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อทำการแทนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 2. คณะ
อนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ และ3 คณะ
อนุกรรมการกำกับ ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ
เพื่อทำการแทนเกี่ยวกับการกำกับติดตามหนี้ค้างชำระ
การช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้ก.ค.ศ.เสนอรายชื่อให้รมว.ศึกษาธิการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

advertisement