‘คุณหญิงกัลยา’ย้ำการศึกษาต้องเลิกแพ้คัดออก

673

‘คุณหญิงกัลยา’ย้ำการศึกษาต้องเลิกแพ้คัดออก

‘คุณหญิงกัลยา’ย้ำการศึกษาต้องเลิกแพ้คัดออก
‘คุณหญิงกัลยา’ย้ำการศึกษาต้องเลิกแพ้คัดออก ระบบการศึกษาต้องปรับให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก
จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17.51 น.

วันนี้(26 ส.ค.)ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีเปิด “มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ว่า  สุภาษิตจีนกล่าวว่าปลูกต้นไม้ใช้เวลา 10 ปี ปลูกคนใช้เวลา 100 ปี สำหรับการศึกษาประเทศไทย จึงต้องใจเย็นและรอเวลาที่คนจะเติบโตเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพในอนาคต แต่ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้หันมาตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เลิกระบบแพ้คัดออกที่ให้โอกาสเด็กเก่งแล้วทอดทิ้งเด็กอ่อนไว้ข้างหลัง แต่ควรเป็นแนวทางที่จะสอนให้เด็กมีความสามารถในการอยู่ร่วมกัน  ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ประเทศชาติ รวมถึงต้องทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษากันใหม่ ถ้าหลักสูตรเน้นสมรรถนะโดยใช้เนื้อหาเป็นฐาน บ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ก็ควรปรับเป็นการประเมินที่พัฒนาการของการเรียนรู้ ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดี ต้องคำนึงถึงการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยเชื่อมโยงตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วย

เพิ่มเพื่อน

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นเอกภาพการศึกษาชาติ กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา แต่ทำให้เกิดความซับซ้อนทั้งในเชิงโครงสร้าง และระบบต่อเนื่องถึงปัจจุบันแต่กลับไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นการขยายอาณาจักรข้าราชการมากกว่าการเพิ่มคุณภาพการศึกษา ยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบท ภาระงานของครูมากขึ้นแต่เด็กได้รับผลกระทบมากที่สุด ไอคิวต่ำ คุณภาพการศึกษาแย่

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เราต้องมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพผู้บริหาร ครู สิ่งแวดล้อม และดึงพลังสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดมาขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น …

 

ที่มา เดลินิวส์