เล็งตั้งหน่วยงานกลาง ดูแลเด็กหัวกะทิ

67

สกศ.วางยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เล็งตั้งหน่วยงานกลางเชื่อมโยงข้อมูลกับ สพฐ. หวังผลิตเด็กเก่งรับใช้ประเทศ

วันนี้(28 ก.ค.)ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)เปิดเผยว่า
จากการประชุมร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ พ.ศ.2560-2564
ที่ประชุมได้วางแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 6 ด้าน
ดังนี้ 1. พัฒนากลไกและระบบงานการบริหารจัดการ 2.การพัฒนาระบบการศึกษา
3.การผลิตและพัฒนายบุคลากร 4. การสร้างและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 5.
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง และ 6.
การสร้างความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประเทศ
ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กที่มีทักษะความเป็นเลิศสามารถนำประเทศ
ไทยไปสู่สังคมโลกอย่างมั่นคง
เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าระบบการศึกษาไทย
ยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษได้เท่าที่ควร
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่มีอยู่ได้หายไปจากระบบ
ขณะที่ประเทศอื่นให้ความสำคัญเด็กที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก

“สกศ.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบการค้นหาและพัฒนาผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการด่วน
และจะมีการนำร่องจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
พร้อมทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
อาจจัดตั้งหน่วยงานกลางที่สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการที่สามารถประสาน
เชื่องโยงเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน”รองเลขาธิการ
สกศ.กล่าว

ด้าน ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า
เด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้นหากได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ถูกทิศทางจะ
เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ควรพัฒนาตามอัธยาศัยและความสามารถของ
เด็ก ไม่ควรเน้นพัฒนาเฉพาะแค่ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เท่านั้น
เพราะประเทศไทยยังต้องการเด็กที่มีความสามารถพิเศษในด้านอื่น ๆ เช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ นักดนตรี นักกีฬา เป็นต้น
ดังนั้นควรจะมีหน่วยงานกลางสำหรับพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้งระบบ
ที่มีการประสานเขื่อมโยงกับการจัดระบบการศึกษาให้เหมาะสม“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์