“คุณหญิงกัลยา”เปิดงานอบรม “โค้ดดิ้ง”ยกย่อง ผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์

85

“คุณหญิงกัลยา”เปิดงานอบรม “โค้ดดิ้ง”ยกย่อง ผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์

19 ก.ย.62-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตอนหนึ่งว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณฯ ในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีทักษะ คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี   จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำให้การสอนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง  เกิดขึ้นในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่การปฏิรูปการศึกษาไปถึงตัวเด็กโดยตรง และงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ระบุชัดเจนว่า การเริ่มเรียน โค้ดดิ้งในเด็กที่มีอายุน้อยเท่าไรยิ่งเป็นเรื่องที่ดี โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณฯ ครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณฯ ให้มีความเข้าใจ กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาดังกล่าว และสามารถจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ได้ต่อไปด้วย

เพิ่มเพื่อน

“จากที่ดิฉันได้เห็นผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมก็รู้สึกประทับใจอย่างมาก และคิดว่าโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จได้ 1000% และต้องการที่ขอขอบคุณเป็นพิเศษ เพราะคณะทำงานทุกคนได้ทุ่มเทกับการอบรมครั้งนี้อย่างมาก อีกทั้งส่วนตัวดิฉันเองก็ได้ผลักดันให้โค้ดดิ้งเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประเทศที่เจริญก้าวหน้าอย่างญี่ปุ่น เกาหลีและจีน เรื่องนี้ถือเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งดิฉันเชื่อว่าผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ในการสอนโค้ดดิ้งให้กับเด็กของประเทศเรา เพราะครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถที่จะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้เดินไปได้ และดิฉันยังเชื่อว่าครูทุกคนสามารถสอนเรื่องนี้ได้ และสอนได้เป็นอย่างดีด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการจะเริ่มนำร่องในภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งไม่ค่อยมีคนทำ แต่เราจะทำเพราะเราต้องให้ได้ผลการดำเนินงานและได้นำไปใช้จริง โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ดิฉันยังลงพื้นที่ได้เยี่ยมสถานศึกษาที่เข้าร่วมด้วย เพื่อที่จะไปดูว่าครูมีความสุขกับการเรียนนักเรียนมากแค่ไหน ถ้าครูกับนักเรียนสามารถเรียนไปได้อย่างมีความสุขก็ถือเป็นความสำเร็จแล้ว”รมช.ศธ.กล่าว

ที่มา ไทยโพสต์