ชงศธ.รื้อใหญ่ ดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศ

111

„คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ชงศธ.รื้อใหญ่หน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาเอกชน-ท้องถิ่น ให้
สช.ดูเฉพาะโรงเรียนนิติบุคคล ยัน สกศ.ต้องเป็นส่วนราชการ
ใช้วิธีสรรหาเลขาธิการแทนแต่งตั้ง


วันนี้ (3 ส.ค.) ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา ว่า
ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ
ซึ่งมีสาระสำคัญว่า สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ
ไม่ว่าจะของรัฐ เอกชน หรือท้องถิ่น
ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ส่วนสถานศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะของรัฐ เอกชน
หรือท้องถิ่น
ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
ส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ก็ให้ทำหน้าที่ดูแลโรงเรียนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในกำกับแทน
ซึ่งโรงเรียนในกำกับเหล่านี้จะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเหมือนเดิม
และมีสิทธิเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่ม แต่ต้องไม่เกินเพดานที่กำหนด
โดยต่อไปจะทยอยปรับลดเงินอุดหนุนลงและมีทุนการศึกษาให้เด็กยากจน
ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ในอนาคตจะเห็นโรงเรียนต่างๆ
ให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษา และผลิตนักเรียนเฉพาะทางมากขึ้น เช่น
โรงเรียนเตรียมแพทย์ เป็นต้น

ศ.วิริยะ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่าง
พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายการศึกษาพัฒนามนุษย์แห่งชาติ
ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็น
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพัฒนามนุษย์แห่งชาติ มีฐานะเป็นส่วนราชการ
ที่กำหนดนโยบาย มีความเป็นอิสระ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ตำแหน่งเลขาธิการ สกศ.จะเปลี่ยนมาใช้วิธีการสรรหาแทนการแต่งตั้ง
โดยเปิดให้ทั้งข้าราชการพลเรือน และบุคคลจากภาคเอกชน
ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการระดับ 11 เข้ารับการสรรหาได้
เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมือง
อย่างไรก็ตามข้อสรุปจากที่ประชุมครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการปฏิรูปการศึกษา ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาต่อไป.“

อ่านต่อที่ :

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 20:00 น.