หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.ระดมสมองจัดสอนประวัติศาสตร์

สพฐ.ระดมสมองจัดสอนประวัติศาสตร์

0
สพฐ.ระดมสมองจัดสอนประวัติศาสตร์

สพฐ.จัดประชุมครูสอนวิชาประวัติศาสตร์สนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พร้อมกำหนดให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระ
ราชดำริฯ ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


วันนี้(5 ส.ค.)
ที่หอประชุมคุรุสภาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดการ
ประชุมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราช
ดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ กว่า
300 คนเข้าร่วมประชุม โดย ดร.กมล
รอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)
กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ทรงห่วงใยเยาวชนรุ่นหลังที่ไม่สนใจวิชาประวัติศาสตร์เพราะเป็นศาสตร์พื้นฐาน
สำคัญในการธำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศ
เช่นเดียวกับเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เข้ามาบริหารประเทศก็ให้
ความสำคัญกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นอันแรก ๆรวมถึงหน้าที่พลเมือง
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ด้วยและให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ไปปรับปรุงการเรียนการสอน

เพิ่มเพื่อน

advertisement

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา
สพฐ.ได้ปรับรายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551
นำวิชาประวัติศาสตร์ไปรวมไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดย
ให้จัดเป็นวิชาเฉพาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมงและปรับโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางฯโดยชั้น ป.1-6 และ ม. 1-3
เพิ่มเวลาเรียนประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี ส่วนม. 4-6
ให้เรียนประวัติศาสตร์ 80 ชั่วโมงตลอด 3
ปีโดยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ภาคภูมิใจได้เรียนรู้ประวัติ
ศาสตร์ชาติไทย โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

advertisement

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2558 นี้
สพฐ.กำหนดจัดกิจกรรม
“การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามแนวพระราช
ดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
พร้อมทั้งกำหนดให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนว
พระราชดำริฯให้โรงเรียนในสังกัด
สพฐ.ทุกโรงจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เช่นความเป็นมาชุมชน
วัด ตลาด วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพ
เป็นต้นโดยส่งเสริมให้ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือจากผู้รู้
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักและภาคภูมิใจในชุมชนของตนที่สำคัญเพื่อให้ตระหนัก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์และความเป็นชาติไทย”ดร.กมล กล่าวและว่า
นอกจากนี้ได้ มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 225
เขตทั่วประเทศไปคัดเลือกโรงเรียนแกนนำ เขตละ 5 โรง รวม 1,125 โรง
ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่สำรวจชุมชน วางแผนเก็บข้อมูล
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
และนำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยให้จัดทำสรุปรายงานกิจกรรมเสนอให้ สพฐ.รวบรวม
เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างต่อโรงเรียนอื่นๆต่อไป“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 17:20 น.

advertisement