การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

134

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

            ข้อ
บังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550
เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู สามารถขอรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานได้ 3 วิธี โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ได้แก่ การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม
ผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน
สามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้
และเมื่อมีประสบการณ์สอนครบ 1 ปี
และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดแล้ว
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้

           สำนัก
งานเลขาธิการคุรุสภา โดยมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 8/2558
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
และมติคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่
2/2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้การรับรองให้เป็นหน่วยฝึกอบรมของ
คุรุสภา จะดำเนินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ตามข้อบังคับคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
2548 ให้กับ ผู้มี
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน เพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบ 9 มาตรฐาน และ สามารถใช้ผลการรับรองความรู้ฯ ในการขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ภายในปี 2561
ตามบทเฉพาะกาล ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
(บังคับใช้วันที่ 4 ตุลาคม 2556) ข้อ 17
“ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 5 ปี
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ”

           ผู้
ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว
ควรศึกษาและดำเนินการตามรายละเอียดการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด
และตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่เป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรุสภาก่อนสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เพิ่มเพื่อน

           ผู้
ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยวิธีเทียบโอน
ที่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ สามารถชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอน
และติดต่อขอรับวุฒิบัตรเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่

           สำนักมาตรฐานวิชาชีพ อาคาร 1 ชั้น 2

        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

           แผนดำเนินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

           รายละเอียดการดำเนินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

           รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกอบรมฯ  ปีการศึกษา 2558

           แบบฟอร์มใบสมัคร (แบบ ส.1)

ที่มาของข้อมูล : สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา