ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนหนุนปฏิรูปเสร็จก่อนเลือกตั้ง เพื่อวางรากฐานประเทศให้มั่นคง เห็นด้วยเลือกตั้งตามโรดแม็ป

140

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนหนุนปฏิรูปเสร็จก่อนเลือกตั้ง เพื่อวางรากฐานประเทศให้มั่นคง เห็นด้วยเลือกตั้งตามโรดแม็ป

วัน
ที่ 9 สิงหาคม “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการเมืองไทยวันนี้
ซึ่งมีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยเฉพาะกรณีการปฏิรูปประเทศ
การเลือกตั้งครั้งใหม่และการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าคงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการ
เมืองไทย
เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็น ของประชาชนและเป็นแนวทางที่จะสามารถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อประเทศชาติ และส่วนรวม สรุปได้ดังนี้ 

บ้าน
เมือง ณ วันนี้ ประชาชนอยากให้การเมืองไทยดำเนินไปในทิศทางใด? อันดับ 1
ร้อยละ 47.06 ระบุอยากให้ปฏิรูปประเทศให้เสร็จก่อน
แล้วจึงมีการเลือกตั้งเพราะ บ้านเมืองขณะนี้ประสบปัญหาหลายด้าน
ควรจะแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จก่อน
จะได้ไม่มีความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาภายหลัง อยากเห็นประเทศมีเสถียรภาพ
มีรากฐานที่มั่นคง การเลือกตั้งอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด ฯลฯ อันดับ 2
ร้อยละ 22.07 อยากเดินตามโรดแม็ป (Road Map) โดยมีการเลือกตั้งในปีหน้า (ปี
2559) เพราะ ระยะเวลาตามโรดแม็ปมีความเหมาะสม
คิดว่าไม่ใช่ปัญหาและไม่นานเกินไป บ้านเมืองมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก
ขึ้นอยู่กับความพยายามและความตั้งใจจริงในการทำเพื่อชาติบ้านเมือง ฯลฯ 

อันดับ
3 ร้อยละ 14.83 คิอว่าอย่างไรก็ได้
แล้วแต่นายกรัฐมนตรี เพราะเชื่อมั่นในตัวนายกฯ การตัดสินใจต่างๆ
น่าจะผ่านการพิจารณาคัดกรองมาอย่างดีแล้ว ตั้งแต่มี คสช.
และรัฐบาลทหารเข้ามาดูแล บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ฯลฯ อันดับ 4
ร้อยละ 9.31 เห็นว่าควร เลือกตั้งให้เร็วที่สุดก่อนโรดแม็ปกำหนดไว้ เพราะ
อยากได้นายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อลดความขัดแย้งในบ้านเมือง
เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น ต่างชาติให้การยอมรับ ฯลฯ

และ อื่นๆ ร้อยละ
6.73 อยากให้เดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องประชาชนก่อน,
ดำเนินการกับข้าราชการ
นักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมือง,
ควรประเมินจากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน,
ไม่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเสมอ ฯลฯ.

ขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจาก : ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 9 ส.ค. 58