Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ

Advertisement

20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ ในหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 แล้ว
คิดว่าน่าจะนำเสนอให้ครูท่านอื่นได้อ่านบ้างเพื่อให้ครูได้รับรู้ว่าอะไรที่
เด็ก ๆ คิด และต้องการจากครูบ้าง ลักษณะของครูที่เด็กต้องการมีดังนี้คือ

เพิ่มเพื่อน

1. มีใจกว้าง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม และรับฟังความคิดเห็น
2. มีความประพฤติดีทั้งในและนอกห้องเรียน
3. มีความยุติธรรมไม่ให้คะแนนลำเอียง
4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเด็กมากเกินไป
5. ไม่แต่งตัวฉูดฉาด ฟุ่มเฟือยใส่เสื้อผ้าสั้นจู๋ หรือใส่น้ำหอมมากเกินไป
6. มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า และ มีอุปกรณ์การสอน
7. ไม่ปกปิดความรู้แก่ศิษย์
8. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา
9. เข้าห้องสอนตรงเวลา และรักษาเวลาสอน
10. มีอารมณ์ขัน สนุกร่าเริง
11. ไม่บังคับจิตใจนักเรียน
12. ไม่ด่านักเรียนไปถึงพ่อแม่วงศ์ตระกูล
13. มีความเป็นผู้นำ คุ้มครองเด็กได้
14. ไม่ผูกพยาบาทนักเรียน
15. ให้นักเรียนได้พูดคุยบ้าง ไม่บังคับให้เด็กนั่งนิ่งตลอดชั่วโมง
16. ไม่ดูถูกเหยียดหยาม นักเรียนที่ยากจนแบะเรียนไม่เก่ง
17. ไม่พูดจาหยอกล้อเด็กมากเกินไปจนเด็กเหลิง
18. ให้คำตอบแก่นักเรียนทุกครั้งที่ถาม แม้ตอบไม่ได้ก็ไปค้นคว้ามาให้
19. ขยัน สอนดี ความรู้ดี ไม่หัวเก่า
20. ให้คำแนะนำแก่เด็ก เด็กปรึกษาเรื่องส่วนตัวได้

Advertisement

Advertisement

 

บทความโดย สมเชาว์ เกษประทุม
กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)
หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13357&Key=news_research

You might also like