คุณครูรู้หรือยัง ??? 4 ขั้นตอนสำคัญ ของการดำเนินคดีใน ศาลปกครอง

395

คุณครูรู้หรือยัง ??? 4 ขั้นตอนสำคัญ ของการดำเนินคดีใน  ศาลปกครอง

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม   มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน คดีในศาลปกครอง  มาฝากครับ  ซึ่งทาง ศาลปกครอง สรุป
เป็นขั้นตอนที่สำคัญ  4  ขั้นตอนด้วยกันครับ

ขั้นที่ 1  ผู้ฟ้องคดีทำคำฟ้องยื่นต่อศาล
คำฟ้อง ไม่มีแบบฟอร์มบังคับ  แต่ต้องทำเป็นหนังสือ และมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กดหมายกำหนด

 

ขั้นที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การยื่นต่อศาล
เมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้ว  ก็ส่งสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดี  ทำคำให้การมายื่นต่อศาล
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่รับสำเนาคำฟ้องหรือภายในระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด

 

ขั้นที่ 3 ผู้ฟ้องคดีทำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล
หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องทำคำให้การยื่นต่อศาลแล้ว  ศาลจะส่งสำเนาคำให้การและสำเนาพยานหลักฐานให้กับผู้ฟ้องคดี
เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การ  โดยจะต้องยื่นคัดค้านคำให้การต่อศาล  ภายใน 30  วัน  นับแต่วันที่รับสำเนาคำให้การ
หรือภายในระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด

 

ขั้นที่ 4 ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การเพิ่มเติม ยื่นต่อศาล
เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การ ต่อศาลแล้ว ศาลจะส่งสำเนาคำคัดค้านคำให้การให้ผู้ถูกฟ้องคดี  เพื่อให้คำคัดค้านคำให้การเพิ่มเติม มายื่นต่อศาล ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่รับสำเนาคำคัดค้านคำให้การหรือภายในระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด

 

หลังจาก  ขั้นตอนที่กล่าวมา  คดีก็จะอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาล  โดยทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าของคดีได้ทาง  สายด่วนศาลปกครอง 1355  ครับ

 

 

คุณครูรู้หรือยัง ??? 4 ขั้นตอนสำคัญ ของการดำเนินคดีใน ศาลปกครอง
คุณครูรู้หรือยัง ??? 4 ขั้นตอนสำคัญ ของการดำเนินคดีใน ศาลปกครอง

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา    สำนักงานศาลปกครอง