เคาะ6ประเด็น แก้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

48

คณะอนุกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สรุป 6
ประเด็นต้องแก้ไขกฎหมาย ยอมรับหลังการปฏิรูปคุณภาพเด็กไทยยังไม่น่าพอใจ 


วันนี้ (17 ส.ค.) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาถึงภาพรวมการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า
กฎหมายการศึกษาควรออกมาในรูปแบบไหน
และควรมีกลไกขับเคลื่อนในทางปฎิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างไร
โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวใน 6 ประเด็น คือ
1.เด็กไทยควรจะเป็นอย่างไรในอนาคต 2.ครูในอนาคต
3.กระบวนการจัดการศึกษาที่นำไปสู่เป้าหมายของการศึกษาทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับอุดมศึกษา 4.การบริหารจัดการสถานศึกษา
5.การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา และ 6.ระบบการวัดและประเมินผล

เพิ่มเพื่อน

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า แนวทางปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 6 ประเด็นนั้น จะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น
ดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายการศึกษาของชาติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
และนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์
พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป

“ที่ประชุมได้หารือถึงผลการปฎิรูปการศึกษาที่ผ่านมา
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ว่าอะไรที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ
และเรื่องใดที่ยังทำไม่สำเร็จ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของเด็ก
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ขณะเดียวกันทิศทางกฎหมายการศึกษาควรจะเขียนไว้อย่างไร
ซึ่งที่ประชุมอยากเห็นเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับทุกคนจะต้องอ่านออกเขียน
ได้ คำนวณพื้นฐานได้ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย
เพราะทุกวันนี้เด็กที่สำเร็จการศึกษาออกไป
ยังมีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 14:00 น.